RONDE 1

Workshop 1: Maaike Afschrift: vervolg op haar plenaire lezing ‘Wat ik beteken voor de ander ontstaat uit de verbinding met mezelf’.

Samenvatting:
In deze workshop zullen deelnemers uitgenodigd worden om, vertrekkende van concrete situaties of ervaringen uit hun therapeutische praktijk, vanuit de focusinghouding verbinding te maken met zichzelf en vandaaruit vervolgens met de cliënt. We zullen hiervoor gebruik maken van eenvoudige focusing-oefeningen en reflectie daarop.

Ik wil de deelnemers met deze workshop laten ervaren wat er mogelijk wordt in het therapeutisch proces als je vanuit een vriendelijk nieuwsgierige manier verbinding maakt met en ruimte geeft aan je eigen beleving bij een cliënt, namelijk het in proces brengen van wat impliciet is in de beleving van de cliënt. Met andere woorden, we maken kennis met een aspect van het concept crossing, een van de kernbegrippen uit de experiëntiële theorie van Eugene Gendlin.

Personalia:
Maaike Afschrift is psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel en gecertificeerd Focusing Oriented therapeut. Ze werkt als zelfstandige in haar praktijk thuis in Oosterzele en in een groepspraktijk in Gent. Daarnaast is ze als leertherapeut verbonden aan de Postgraduaatopleiding Cliëntgericht-Experientiële Psychotherapie aan de KULeuven en treedt ze op als gastdocent en trainer in diverse opleidingen en bijscholingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ze is staflid van de Specialisatie-opleiding Focusing Oriented Therapy, die dit najaar van start gaat bij Focus On Emotion. Ze is tevens erkend supervisor van de VVCEPC.

 

Workshop 2: Maud van Thiel – ‘Verbinding met hoogbegaafde cliënten – een waagstuk?’

Samenvatting:
Er zit een cliënte tegenover je die zegt dat zij hoogbegaafd is. Of een cliënt die vraagt of hij misschien hoogbegaafd zou kunnen zijn. Of iemand van wie een IQ-test uitwijst dat hij of zij hoogbegaafd is. Wat is je eerste reactie? En wat als je mee zou gaan in die vragen of in dat feit? Wat doet dat met jou? Ga je het erop wagen je oprecht en zonder terughoudendheid met deze cliënt te verbinden? En wat moet of kun je dan wel of beter niet doen?

Hoogbegaafdheid is niet slechts een hoge score op een IQ-test. Met dergelijke scores hangen ook persoonlijkheidskenmerken samen. In de workshop zal aangegeven worden welke bio-sociaal-psychologische eigenschappen expliciet naar voren komen bij hoogbegaafde mensen. En wat de beeldvorming over en het zelfbeeld van hoogbegaafden is.

Hoogbegaafden worden soms als leuke en gemakkelijke cliënten gezien, maar waarschijnlijk vaker als moeilijke, eigengereide en veel te cognitief ingestelde cliënten. Zowel het een als het ander doet hen geen recht. Hoe voorkom je teveel of te weinig verbinding? En hoe laat je het proces van verbinding soepel verlopen? Hoe is de hoogbegaafdheid vervlochten in het leven van hoogbegaafden? Wat is het risico van verbinding – voor jezelf en voor de hoogbegaafde? Hoe ont-bind je jezelf van deze cliënten? En last but not least, wat als je weet dat jij zelf niet hoogbegaafd bent? Of als je dat nooit van z’n leven zou pretenderen te zijn? Of als je hoogbegaafdheid een non-item vindt?

Personalia:
Maud van Thiel (1955) is van oorsprong gezinssocioloog. Pas later in haar leven werd zij psychotherapeut – opgeleid in de cliëntgerichte psychotherapie. Zij deed onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen en schreef daar een boek over: Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden. Momenteel is zij aan het promoveren op de ontwikkeling van de hoogbegaafde persoonlijkheidsconstellatie. In het kader daarvan komt er een psychodiagnostisch meetinstrument hoogbegaafdheid. Van Thiel was initiatiefnemer en medeoprichter van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassen (IHBV). Samen met enkele psychiaters, (klinisch) psychologen en psychotherapeuten richtte zij het Landelijk Samenwerkingsverband Hoogbegaafde Volwassenen in de GGZ (SHBG) op.

 

Workshop 3: Marja van Aken - ‘Help ik voel!’ - Het affectfobie model (AFT) van Leigh McCullough, toegepast in groepspsychotherapie.

 Samenvatting:
AFT is een tijdsefficiënte psychodynamische behandeling waarbij men ervan uit gaat dat de angst voor gevoelens en emoties ten grondslag ligt aan veel psychische klachten. In de veilige context van de groep kan de cliënt door middel van AFT voelen wat er is en tot verbinding te komen met zichzelf en de ander.

De workshop bestaat uit drie delen:

  • bespreking van het behandelmodel
  • casuïstiek-oefening met aandacht voor de rol van de therapeut
  • verbinding van de casuïstiek met het behandelmodel.

Personalia:
Drs. Marja van Aken-van der Meer was voorheen klinisch psycholoog/psychotherapeut, oprichter vaan de KKP in Zeist, opleider van de NVGP, NVP en VKP, supervisor AFT-NVVP en docent aan het RINO. Ze is auteur van het boek ‘kort en goed genoeg’.

 

Workshop 4: Aaffien de Vries - ‘Vind de levensenergie in je droom’

Samenvatting:
Een droom draagt afgesplitste levensenergie met zich mee. Ook al is de droom nog zo bizar, onbegrijpelijk, gruwelijk of onverdraaglijk. De droom is een soort gecodeerde boodschap. Er is maar één persoon die deze boodschap kan decoderen en dat is de dromer zelf. Vaak is daarbij wel wat hulp geboden. Dat komt doordat de dromer de neiging heeft de droom te interpreteren vanuit de beperkte blik van het bewuste zelf. De droom komt echter voort uit de meervoudigheid van het ‘ik’ van de dromer (Gendlin, 1986), het bewuste én het onbewuste. Om een groeistap uit de droom te halen moet de dromer zich openstellen voor het bredere weten dat bereikbaar wordt gemaakt met focussen.

In deze workshop nodig ik je uit je focussend te verbinden met de boodschap in je droom. Dat is niet altijd makkelijk maar …… wie niet waagt – wie niet verbindt!

Personalia:
Aaffien de Vries is counselor existentieel welzijn en trainer en opleider namens het International Focusing Institute (NY, VS). Naast individuele begeleiding en supervisie verzorgt zij trainingen en opleidingen op het gebied van Focusing.

 

Workshop 5: Petra Deij – ‘Wagen opnieuw te verbinden na beschaamd vertrouwen’ EFT for couples

Samenvatting:
Werken met (echt)paren houdt automatisch in dat de therapeut werkt met verbinding. Dit geheel beslaat een andere, ingewikkeldere dynamiek dan in een individuele therapie omdat er niet alleen zorg moet worden gedragen voor verbinding tussen cliënt(en) en de therapeut, maar ook voor de onderlinge verbinding van de cliënten. Dit is vaak moeilijk omdat er sprake is van escalaties en verwijdering, partners durven het niet zomaar meer aan te gaan. Dit speelt extra bij ontrouw of een affaire, immers, het beschaamde vertrouwen en het gevoel van verraad kan opnieuw verbinden danig in de weg staan. Dit is ingewikkeld en moeilijk, niet alleen voor het stel maar ook voor de therapeut. 

In deze workshop zal Petra kort stilstaan bij de algemene moeilijkheden die men tegenkomt werkend met affaires en extra aandacht besteden aan de wijze waarop de therapeut de partners kan helpen te verbinden bij de pijn van een relatiekwetsuur, met ontrouw als voorbeeld.

Personalia:
Petra Deij is geregistreerd systeemtherapeut, leertherapeut, supervisor en opleider voor de NVRG en gecertificeerd EFTc-therapeut en supervisor. Zij geeft regelmatig trainingen en workshops over systemen, gehechtheid en EFT en publiceert hierover in diverse vakbladen. In 2018 komt de derde, herziene druk uit van Verder na een affaire dat eerder verscheen onder een andere titel.  Petra geeft regelmatig trainingen en workshops over systemisch werken, gehechtheid en EFTc.  Zij werkt in Utrecht in de specialistische GGz en in eigen praktijk. 

 

RONDE 2

Workshop 6: Ton Coffeng – ‘Twee cliënten met een complexe PTSS, overeenkomsten en verschillen’.

 Samenvatting:
Besproken wordt de psychotherapie van twee cliënten met een traumatische voorgeschiedenis. Het waren heel verschillende personen, wat betreft hun leefsituatie, biografie en de aard van de trauma’s.

Er waren ook overeenkomsten. Treffend was het patroon van het therapieproces, dat bij beiden hetzelfde was. Het had een ritme van angst, spanning en wantrouwen, gevolgd door ontspanning, vertrouwen en humor. Dat ritme keerde telkens terug, ook nadat de therapie al een tijd aan de gang was.

Voor de therapeut was het een boeiende onderneming, maar soms was het spitroeden lopen. De wisseling van spanning - ontspanning kon onverwacht zijn. Wanneer de therapeut dacht achteruit te kunnen zitten, moest hij juist alert zijn.

In de workshop wordt een korte schets gegeven van de levensgeschiedenis en de trauma’s van deze cliënten. Dan volgt een beschrijving van hun therapieproces. Ten slotte wordt stilgestaan bij de nodige therapeutische vaardigheden. Welke technieken of interventies zijn aangewezen?

Deelnemers aan de workshop wordt gevraagd om commentaar en inbreng vanuit hun eigen praktijk.

Personalia:
Ton Coffeng, psychiater-psychotherapeut, heeft een eigen praktijk in Naarden.

Hij is opleider, leertherapeut en supervisor van de VPeP en lid NVP. Hij was trainer van het Focusing Institute en het Pre-Therapy Institute. Hij was docent Trauma/Dissociatie bij de GZ-opleiding Groningen en coördinator ervan in Leeuwarden. Hij geeft het Cursustraject Focusing en Experiëntiële Psychotherapie. Publicaties: Focusing, Groepstherapie, Rouw en Trauma & Dissociatie.

 

Workshop 7: Martin van Kalmthout – ‘Oog in oog met jezelf’.

Samenvatting:
Deze workshop gaat over mijn nieuwe boek dat dit jaar is verschenen onder de titel: Oog in oog met jezelf. In dit boek gaat het er om de confrontatie met jezelf aan te gaan, of je nu hulpverlener bent of cliënt: uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Het boek biedt geen overzicht van verschillende theorieën en benaderingen over dit onderwerp en evenmin van methodieken of oefeningen. Het is een directe en concrete uitnodiging aan iedereen om zelf op zoek te gaan naar wat er in jezelf omgaat en wat je drijft, om zo te komen tot inzicht en verandering.

Ofschoon je als individu wordt aangesproken, is er geen sprake van een individualistische benadering, maar wordt juist de verbinding gezocht met de ander, met de wereld en met alles wat leeft. Zo neemt het onderzoek naar de psychologische wortels van het geweld in onze wereld, dichtbij en ver weg, een belangrijke plaats in, evenals existentiële thema’s en de spirituele dimensie van het bestaan.

Het verschil met de meeste andere literatuur op dit gebied is, dat de aanpak persoonlijk, concreet, democratisch, vrij en praktisch is. Daarom gaan we proberen om de inhoud ervan al in de workshop samen in praktijk te brengen.

Personalia:
Dr. Martin van Kalmthout is auteur van onder meer: Psychotherapie: het bos en de bomen; Persoonsgerichte psychotherapie en Psychotherapie en de zin van het bestaan. Hij publiceerde verder artikelen, nationaal en internationaal, over psychotherapie, persoonsgerichte therapie, zingeving en de spirituele dimensie van de persoonsgerichte en experiëntiële benadering. Hij is werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut te Mook.

 

Workshop 8: Mieps van Hest – ‘Kennismaking met Emotion Focused Therapy’

Samenvatting:
Deze workshop is bedoeld als een eerste kennismaking met EFT, de emotion-focused-therapie van Greenberg, Watson, Elliott e.a.

Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i) is een evidenced based, emotiegerichte behandelingswijze. De EFT-therapeut werkt vanuit het principe dat emoties de sleutel zijn tot effectieve verandering. De aanpak combineert elementen uit de cliëntgerichte, de gestalt- en de existentiële therapie. EFT integreert een sterke theoretische onderbouwing vanuit de emotietheorie met krachtige procesprotocollen: markers en tasks. De bekende stoelentechnieken (two-chair dialogue en empty chair) zijn daar een voorbeeld van.

In het kort zullen de basisprincipes worden uitgelegd en vervolgens wordt de twee-stoelen techniek nader gepresenteerd met behulp van een filmfragment.

Personalia:
Mieps van Hest is GZ-psycholoog en psychotherapeut. Zij heeft een psychotherapiepraktijk voor volwassenen in Maastricht. Zij is leertherapeut van de VPeP en is ook als supervisor erkend door de VPeP en de International Society of Emotion Focused Therapy. Bij RINO Zuid is zij docent cliëntgerichte therapie.

 

Workshop 9: Renate Geuzinge – ‘Vertrouwen om (neuronaal) te kunnen bouwen’

Samenvatting:
Vertrouwen is essentieel voor alle soorten van gezonde relaties. Wanneer het gevoel van vertrouwen is ontstaan worden we open en raken we ontvankelijk voor nieuwe ervaringen. In de therapeutische relatie willen we onze cliënten de kans geven om nieuwe ervaringen op te doen, zodat ze zowel op experiëntieel, gedrags- als op neurobiologisch niveau kunnen veranderen. Met de nieuwe inzichten vanuit de neurowetenschappen - zoals o.a. de polyvagale theorie - krijgen we een nog beter zicht op wat nodig is om vertrouwen in de therapeutische relatie te faciliteren. ‘Vertrouwen heeft tijd nodig’ maar misschien kan het sneller?

In deze workshop worden ingewikkelde theorieën op een eenvoudige manier uitgelegd en praktische toepasbaar gemaakt. Theorie en relevante experiëntiële oefening wisselen elkaar af. 

Personalia:
Renate Geuzinge is gz-psycholoog/psychotherapeut, supervisor, opleider (NVP, VPeP), specialist op het gebied van vroegkinderlijke chronische traumatisering en werkzaam bij het TRTC van GGZ Drenthe. Ze is oprichter van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB).  

 

Workshop 10: Petra Kruijdenberg – ‘Een taal erbij’

Samenvatting:
“De taal” is ontwikkeld vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een contextueel mensbeeld, waarin de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan.

“Een taal erbij” richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd.
Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

In deze workshop krijgt u een blik op een aantal van de mogelijkheden waarvoor ‘een taal erbij’ ingezet kan worden. Rouwprocessen, de verschillende vormen van parentificatie, maar ook hechtingsstijlen en de manier waarop de poppetjes ingezet kunnen worden bij emotiegerichte behandelingen, komen aan bod.

Personalia:
Petra Kruijdenberg is NVRG gezins- en relatietherapeut, EFT therapeut en zowel werkzaam in de GGZ bij Molemann Mental Health, als in haar eigen praktijk. Ze is in opleiding tot gecertificeerd AFFT therapeut. Tevens is zij actief als docent in de poppetjestaal bij trainingsbureau de Kontekst, en geeft zij les in emotiegerichte systeembehandelingen bij de RINO Utrecht.

 

 

TERUG NAAR ALGEMENE INFO OVER HET CONGRES