-- inzichten en toepassingen vanuit de cliëntgerichte & experiëntiële therapie --

 

EFT is een synthese van experiëntiële en systemische benaderingswijzen en is in essentie een humanistische, cliëntgerichte – experiëntiële therapiebenadering. Grondlegger van deze cliëntgerichte, experiëntiële benadering Carl Rogers noemde zijn therapievorm, (in de jaren veertig/vijftig van de vorige eeuw) ‘client-centered psychotherapy’. Internationaal gebruikt men tegenwoordig de naam ‘Person-Centered Experiential Psychotherapy’. ‘Experiential’ om het belang dat gehecht wordt aan het ervaren en de emotie als motiverende kracht bij mensen te benadrukken. Methodisch staan de houding van de psychotherapeut en de werkrelatie met de cliënt centraal. De therapeut bouwt zowel authentiek als professioneel een werkrelatie met de cliënt op. Echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie staan centraal als werkzame therapeutvariabelen. Sue Johnson beschrijft experiëntiële werkwijze van de EFT-therapeut als volgt:

  • * De emotionele ervaring van de cliënt benadrukken en spiegelen
  • * Valideren van de beleving van de cliënt
  • * Afstemmen op de emotionele ervaring en empathisch exploreren waarbij men zich richt op wat het meest leeft en aangrijpt maar mogelijk nog vaag en onbestemd is
  • * Het verruimen van de beleving door het stellen van procesvragen en empathisch te reflecteren
  • * Het stimuleren van de cliënt om taken aan te gaan die een nieuwe manier van de beleving bevorderen. 
  • Ook is de EFT-therapeut bekend met de zes aspecten (RISSSC) van de therapeutvariabelen. Deze masterclass biedt een intensieve kennismaking met de theorie en praktijk van het experiëntiële gedachtegoed. Centraal staat het zich eigen maken van deze werkwijze met als doel ze te kunnen toepassen en integreren in de EFT-behandeling. Door middel van rollenspelen, demonstraties en DVD-materiaal zal deze masterclass een levendige inhoud krijgen en zodoende de deelnemers in staat stellen zelf te beleven, ervaren en zich de finesses van het experiëntieel werken eigen te maken. 
Docenten

Juliette Becking is klinisch psycholoog en psychotherapeut en één van de oprichters van de Apanta-academy. Zij is leertherapeut, opleider en supervisor voor de VCgP en geeft al jaren les aan de opleidingen tot GZ-psycholoop, psychotherapeut en klinisch psycholoog. 

Wies Verheul is psychotherapeut, redactielid van het Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie en bestuurslid van de NVVP. Wies heeft zich behalve in het experiëntiële gedachtegoed ook gespecialiseerd in EFT voor paren.

Datum

Deze Masterclass zal plaatsvinden op 3 februari 2012

Plaats

Stadscafé de Observant in Amersfoort.

Kosten

De kosten hiervoor zijn 195 euro.

Accreditatie

Deze wordt aangevraagd voor de NVRG en de VGcP.