Stichting KDVP heeft bij de Nederlandze Zorg Autoriteit (die optreedt namens het ministerie van VWS) bezwaar gemaakt tegen de verplichting aan clienten en behandelaars om gegevens te verstrekken aan zorgverzekeraars, waardoor onnodige privacyschending en schending van het beroepsgeheim van behandelaars plaatsvindt. De VCgP ondersteunt dit initiatief van de KDVP van harte. De CBb-rechter (College van Beroep voor het bedrijfsleven) heeft het bezwaar van de KDVP gegrond verklaard. Er is een nieuw voorstel, waarbij de privacy van betalende clienten wel is gewaarborgd, maar niet bij clienten van wie de zorg wordt vergoed. De KDVP gaat daarom opnieuw bezwaar aantekenen. Meer informatie hierover leest u in deze toelichting van de KDVP.