Binnen zes maanden na de eerste bespreking hebben 13 verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hun handtekening gezet onder het besluit om nauwer te gaan samen werken. De partijen gaan deze samenwerking aan om de kwaliteit van zorg voor patiënten en een professionele beroepsbeoefening de belangrijkste thema’s te maken binnen de GGZ. Tegelijkertijd willen zij hiermee, als vertegenwoordigers van bijna 20.000 (vrijgevestigde) zorgaanbieders, de professionele frustraties van de behandelaars verminderen door de wetenschappelijke vakkennis centraal te stellen binnen de GGZ. Zodat de beroepsgroep binnen de mogelijkheden van de ‘Haagse beleidsontwikkeling’ zoveel als mogelijk over het eigen vak kan beslissen en er zo voor zorgt dat verantwoorde zorg wordt geboden aan cliënten en patiënten.

Krachtige stem

Bij alle reorganisaties in en de bezuinigingen op de GGZ en de zorg voor Jeugd moet met één krachtige stem gesproken worden. Gezamenlijk zijn psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een grote groep zorgaanbieders binnen de GGZ. Dit vereist één inhoudelijke lijn en stem om zo te participeren in de beleidsontwikkeling en besluitvorming bij de Rijksoverheid, lokale overheden, het maatschappelijk middenveld en de zorgverzekeraars. PR, lobby en belangenbehartiging vereisen een stevig en gezamenlijk inhoudelijk fundament op de cruciale inhoudelijke onderwerpen.

Vier thema’s

Op de belangrijke inhoudelijke thema’s zijn de vertegenwoordigers van de verenigingen aan de slag gegaan om tot één lijn en één strategie te komen. Naast het gesprek over de vorm van de samenwerking betreft het de volgende 4 thema’s:

  1. Helderheid in de beroepenstructuur in de gezondheidzorg; om duidelijk te maken wat de verschillende professionals doen en kunnen in hun bijdrage aan de maatschappij;
  2. Relatie met zorgverzekeraars; als gelijkwaardige partners aan tafel zitten waarbij de kwaliteitsdiscussie wordt gevoerd door de professionals;
  3. Doorontwikkeling basis GGZ – specialistische GGZ; voorstellen doen voor een toekomstbestendig systeem waarin het systeem de inhoud volgt;
  4. Jeugd; het ontwikkelen van een inhoudelijke lijn met de aandacht voor kinderen en de context waarin zij opgroeien.

Alle partijen hebben als eerste stap in de samenwerking op deze thema’s gezamenlijk geïnventariseerd of er voldoende aanknopingspunten zijn om succesvol te werken naar één visie en een gezamenlijke strategie. De komende periode zullen op deze thema’s de gesprekken worden voortgezet en de resultaten gepubliceerd.

Samenwerkingsvorm

Gelijktijdig zal de samenwerking ook in een geschikte juridische en organisatorische vorm gegoten worden. Dit is een parallel traject naast de samenwerking op de inhoudelijke thema’s. De komende maanden zullen alle partijen hun leden vragen in te stemmen met de nu getekende intentieverklaring en voor het einde van het jaar akkoord te gaan met de nieuw op te richten samenwerkingsvorm.

De ondertekenende verenigingen:

VCgP: de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie
LVE: de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
NIP: het Nederlands Instituut van Psychologen
NVGP: de Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
NVGzP: de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
NVO: de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
NVP: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
NVRG: de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
NVVP: de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
NVVS: Nederlandse Vereniging voor Seksuologie
VEN: de Vereniging EMDR Nederland
VGCt: de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
VKJP: de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie