Bescherming van uw gegevens

De Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VPeP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VPeP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de VPeP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over activiteiten van de vereniging d.m.v. digitale nieuwsbrieven en e-mail
 • Het versturen van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
 • Het afhandelen van financiële transacties
 • Registratie van erkenningen en herregistraties
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze verenigingsdiensten uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden om een profiel als therapeut aan te maken op onze website

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de VPeP de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Praktijkgegevens
 • Rekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

De VPeP bewaart de hierboven genoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Algemene persoonsgegevens van leden worden na opzegging gedurende 2 jaar bewaard. Betalingsgegevens worden conform de belastingwetgeving 7 jaar bewaard.
We hanteren géén bewaartermijn voor gegevens over de erkenningen Supervisor en Leertherapeut vanwege hun blijvende relevantie bij nieuwe aanvragen. Voor erkenningen worden uitsluitend naam, geboortedatum, de relevante erkenningen en de start- en einddatum van deze erkenningen bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

De VPeP deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De VPeP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt de VPeP uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De website maakt gebruik van een sessie-cookie en een login-cookie. De sessie-cookie bewaart tijdelijke informatie over uw bezoek en verdwijnt bij het sluiten van uw browser. De login-cookie zorgt ervoor dat u, wanneer u als lid bent ingelogd, tijdens uw bezoek ingelogd blijft. Wij verzamelen géén persoonlijke gegevens via cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VPeP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen (zoals versleuteling, sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie voor toegang) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VPeP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij controleren eerst of het verzoek daadwerkelijk van u komt door via de bij ons bekende gegevens contact met u op te nemen en dit na te vragen.

De VPeP wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.