Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (PeP) werd voorheen, en nog steeds vaak, cliëntgerichte psychotherapie genoemd. In het dagelijks gebruik worden de termen PeP en cliëntgerichte psychotherapie vaak door elkaar gebruikt.

Betekenis van klachten

Een belangrijk uitgangspunt van PeP is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheden om, binnen de gegevenheden van ons leven, ons zelf te zijn en ons steeds te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen of u hebt het gevoel vast te lopen. In PeP worden klachten gezien als uiting van betekenisvolle problemen. De samenhang van klachten en problemen worden via het gevoel onderzocht: een bewustwordingsproces.

Veel of weinig gevoelens

Uw psychotherapeut nodigt u uit stil te staan bij, en te ervaren wat er in u omgaat. Vaak zegt gevoel, aanvankelijk soms heel globaal, iets meer dan datgene wat u er al over heeft bedacht. Voor sommige cliënten is dit aanvankelijk moeilijk, omdat ze bijvoorbeeld emotioneel 'op slot' zitten. Of ze zijn bang voor emoties die dan boven kunnen komen, zoals kwaadheid of verdriet. De psychotherapeut helpt u om dan toch in contact te komen met uw gevoelens en deze te verwoorden in een mate die u aankunt.

Al zoekend oplossingen vinden

U formuleert samen al zoekende, in soms weer andere bewoordingen, uw gevoelens en gedachten over uw leven, uw problemen en uw mogelijk traumatische ervaringen. Hiermee komen deze in een ander licht te staan. Van daaruit komt u vaak zelf op een ander gezichtspunt of op een andere manier van ermee om te gaan. Een persoonsgerichte experiëntiële psychotherapeut draagt in de regel geen oplossingen aan, maar helpt u uw eigen oplossingen te zoeken en te vinden.

Verschillende accenten

Hoe de therapie precies zal verlopen is niet te voorspellen, omdat het gaat om een wisselwerking tussen cliënt en therapeut. Het is niet zo dat er een van tevoren vastgesteld programma wordt gevolgd. Er kunnen wel verschillende accenten worden gelegd. De psychotherapeut kan bijvoorbeeld meer steun bieden of het meer aan u zelf overlaten. De psychotherapeut probeert steeds zo goed mogelijk bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt aan te sluiten. Ook dit wordt met elkaar overlegd.

PeP of een andere vorm van psychotherapie?

Het is niet zo dat voor één bepaalde klacht één soort therapie het beste zou zijn. Uit onderzoek blijkt dat psychotherapie voor klachtenreductie werkt, zowel PeP als andere vormen van psychotherapie. PeP is een van de vormen van psychotherapie die gericht is op meer dan klachtreductie.
Een richtlijn voor wie bij welke psychotherapie het meeste baat heeft, is wetenschappelijk niet te geven. Voor het succes van psychotherapie is wel aangetoond dat het essentieel is dat er een goede therapeutische relatie tot stand komt en dat er overeenstemming is over de manier van werken. Als u zich aangesproken voelt door PeP, is dit een goede reden om te vragen om, of op zoek te gaan naar, een persoonsgerichte experiëntiële psychotherapeut.

Kort of lang?

In de beginfase van de therapie zal de psychotherapeut met u bespreken hoe lang de therapie naar verwachting zal duren. Factoren hierbij zijn: uw wensen, uw ervaringen, hoe u uw persoonlijkheid en situatie beoordeelt, en hoe uw psychotherapeut de situatie beoordeelt. U zult samen regelmatig nagaan in hoeverre de doelstellingen van de therapie bereikt zijn. Doorgaans hebt u wekelijks een gesprek van drie kwartier met uw psychotherapeut. Dit kan ook een keer per twee weken zijn, afhankelijk van wat u met uw psychotherapeut hierover afspreekt. Een Pep kan van enkele maanden tot meerdere jaren duren. Dit hangt af van hoeveel u wilt en kunt bereiken en hoe u het vindt om op deze wijze aan uw ontwikkeling te werken. U bepaalt het stoppen met psychotherapie zelf, bij voorkeur in onderling overleg met de psychotherapeut. PeP is een therapie 'op maat'.

Wat zijn de kosten?

Er vindt een vergoeding voor psychotherapie plaats vanuit de basisverzekering voor iedereen die bij een Nederlandse ziektekostenverzekeraar is verzekerd. De vergoeding kan variëren van 50% tot 100%, de therapeut dient dan te zijn geregistreerd als psychotherapeut, klinisch psycholoog en/of psychiater in het BIG register van de Nederlandse overheid. Daarnaast is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het type zorgverzekering (natura of restitutie) die u heeft afgesloten en of de psychotherapeut een contract met uw zorgverzekeraar heeft. Klik hier voor meer informatie over de kosten.

Waar kunt u terecht?

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapeuten werken in verschillende settings, bijvoorbeeld binnen een instelling van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of als zelfstandig gevestigd psychotherapeut.

Als u in behandeling wilt bij een persoonsgerichte experiëntiële psychotherapeut dan kunt u contact opnemen met een GGZ-instelling in uw regio of op zoek gaan naar een vrijgevestigd therapeut. U kunt de namen en adressen van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapeuten bij u in de buurt vinden onder zoek een psychotherapeut.