Naam
Doelstelling
Middelen
Leden
Aanvraag van het lidmaatschap
Aanvraag van het belangstellend lidmaatschap
Einde van het lidmaatschap
Geldmiddelen
Bestuur
Bestuursvergadering
Ledenvergadering
Klachten
Commissie van Beroep en Bemiddeling
Reglementen
Wijzigingen van statuten
Verenigingsjaar en boekjaar
Betekenis van schriftelijk
Slotbepaling
Ontbinding en liquidatie

Naam

Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd: Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, (verkorte naam VPEP).
 2. De vereniging is gevestigd te: Utrecht.
 3. De vereniging duurt voort voor onbepaalde tijd.
Doelstelling

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van de psychotherapeutische benaderingswijzen (attitude, kennis en techniek) die bekend staan als, persoonsgericht experiëntieel, procesgericht en/of emotiegericht; voorheen en nog wel als cliëntgericht of rogeriaans, en de daaruit voortkomende benaderingen, nu en in de toekomst;
 2. het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling en aanpassing van deze benaderingswijzen voor andere werkgebieden op het gebied van menselijke interactie, zoals bijvoorbeeld counseling, coaching, onderwijs, HR-management en GZ-beroepen in het algemeen;
 3. het bevorderen van het opleiden van deskundigen in deze benaderingswijzen;
 4. het bevorderen van de gebruikmaking van de diensten van deze deskundigen;
 5. behartiging van de maatschappelijk en beroepsethische belangen voortspruitend uit de toepassing van genoemde benadering bevorderen. De VPEP zal noch voldoende middelen noch voldoende vrijwilligers hebben om zelf een belangenverenigingen te kunnen zijn die haar leden vertegenwoordigt in gremia rond verzekerde zorg, landelijke richtlijnen en landelijke erkenningen. Wel zal de VPEP samenwerking met beroepsverenigingen zoeken en aangaan om genoemde belangen onder de aandacht te brengen en waar mogelijk te bevorderen.

Terug naar boven

Middelen

Artikel 3

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:

 1. zodanige maatstaven aan te leggen dat het lidmaatschap van de vereniging een waarborg is voor kennis van, en belangstelling voor genoemde benaderingswijzen;
 2. zodanige opleidingen te bevorderen en maatstaven aan te leggen, dat leden zich - kunnen specialiseren, waarbij de respectievelijke specialisaties een waarborg voor deskundigheid betekenen op de te onderscheiden gebieden van genoemde. Hierbij horen erkenningen, zoals bijvoorbeeld VPEP-erkende-psychotherapeut, VPEP-erkende-gezondheidszorgpsycholoog of VPEP-erkende-Emotion-Focused-therapeut;
 3. het bevorderen van publicaties over onderwerpen die verband houden met de doelstellingen van de vereniging;
 4. het onderhouden van betrekkingen met verwante organisaties in binnen- en buitenland;
 5. alle andere wettige middelen welke de doeleinden van de vereniging kunnen bevorderen.
Leden

Artikel 4

4a. Algemeen

 1. Er zijn verschillende lidmaatschappen.
 2. Alle leden hebben stemrecht, behalve belangstellende leden.
 3. Alle leden hebben de plicht jaarlijks contributie te betalen, met uitzondering van ereleden.
 4. Alle leden hebben recht op toezending van de verenigingsconvocaties en publicaties en krijgen een inlog code voor het ledendeel van de website.

Artikel 4b. Lidmaatschappen

1. Lidmaatschap

 1. Een ieder die een erkende HBO en/of Academische opleiding met succes voltooid heeft kan lid worden van de verenigingAls men lid wil blijven dient men te voldoen aan herregistratie-eisen in de vorm van aan door de vereniging hiervoor geaccrediteerde nascholing en andere bijeenkomsten (zoals vast te leggen in het Huishoudelijk Reglement).
 2. Als men niet aan de herregistratie-eisen voldoet kan men belangstellend lid worden.
 3. Het doel van deze eisen is dat leden aantonen actief belangstelling te hebben voor, en zich willen verdiepen in de doelen van de vereniging.
 4. Tevens is het doel om op deze wijze de belangstelling van leden te wekken om zich verder te bekwamen tot leden met VPEP-erkenning.

2. Senior Iidmaatschap
Ieder lid die na de in het Huishoudelijke Reglement bepaalde seniorenleeftijd verlenging van het lidmaatschap heeft behaald door het voldoen aan de herregistratie eisen, is daarna van herregistratie vrijgesteld, met behoud van lidmaatschap. Dit mits dit lid ten minste eenmaal heeft voldaan aan de herregistratie eisen.

3. Lidmaatschap met een specialisatie- erkenning VPEP

 1. Ieder lid kan zich specialiseren. Hierbij horen erkenningen zoals hierboven in artikel 3 lid 2 omschreven.
 2. De erkenning(en) is (zijn) een toevoeging aan het lidmaatschap.

4. Buitenqewoon Iidmaatschap

 1. Tot buitengewoon lidmaatschap kunnen door het bestuur mensen uitgenodigd worden die door hun werkzaamheden, naar het oordeel van - de vereniging, een actieve bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de doelstellingen van de vereniging.
 2. Buitengewone leden zijn niet verplicht contributie te betalen en zijn ook niet verplicht te voldoen aan herregistratie.
 3. Buitengewone leden hoeven ten tijde van de uitnodiging geen lid te zijn van vereniging.

5. Ere lidmaatschap

 1. Op voorstel van het bestuur of van tenminste een/tiende (1/10e) van het aantal stemgerechtigde leden kan de ledenvergadering personen die zich voor de vereniging of voor de doelen van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt tot erelid van de vereniging benoemen, zulks met tenminste drie kwart van de in de betreffende ledenvergadering uitgebrachte stemmen.
 2. Ereleden zijn niet verplicht contributie te betalen en zijn ook niet verplicht te voldoen aan herregistratie eisen.
 3. Ereleden hoeven ten tijde van de uitnodiging geen lid te zijn van de vereniging.

6. Belangstellend lidmaatschap

 1. Een ieder kan belangstellend lid worden van de vereniging
 2. Een belangstellend lid hoeft niet te voldoen aan de toelatingseisen, anders dan de betaling voor het lidmaatschap, of aan de eisen van herregistratie
 3. Een belangstellend lid kan geen specialisatie-erkenning- VPEP krijgen.

7. Begunstigers

 1. Begunstigers kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich verbinden jaarlijks tenminste een door de ledenvergadering te bepalen minimum bedrag aan de vereniging te schenken
 2. Hoewel hier vermeld onder lidmaatschappen, hoeven begunstigers niet lid te zijn.
 3. Een begunstiger,die geen lid is heeft geen stemrecht.
Aanvraag van het lidmaatschap

Artikel 5

Het lidmaatschap kan schriftelijk met kopie van relevante diploma's aangevraagd worden. De eisen van herregistratie worden uitgewerkt in het Huishoudelijke Reglement. Het bestuur stelt de leden van de vereniging in kennis van de aanvraag voor het Iidmaatschap.

Aanvraag belangstellend lidmaatschap

Artikel 6

Het belangstellend lidmaatschap kan schriftelijk aangevraagd worden. Het bestuur stelt de leden van de vereniging schriftelijk in kennis van de aanvraag voor het belangstellende lidmaatschap.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid.
 2. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van een lid per één januari van een vorig jaar mits men het voorgaande jaar uiterlijk voor één december heeft opgezegd.
 3. Schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur wanneer het lid ondanks herhaalde aanmaning niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging
 4. Schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur van lidmaatschap - wanneer het lid niet voldoet aan herregistratie eisen voor het Het betreffende lid wordt dan ervan op de hoogte gesteld dat hij of zij belangstellend - lid is geworden. Men kan opnieuw lid worden door aan de door het bestuur dan te bepalen herregistratie-eisen te voldoen.
 5. Schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.-
 6. Ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de wet, de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; de ontzetting geschiedt door het bestuur; de betrokkene wordt schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen in kennis gesteld; het lid kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep gaan tegen deze ontzetting. Dit beroep wordt op een ledenvergadering behandeld waarbij de ledenvergadering beslist over wel of niet ontzetting, of het inschakelen van een Commissie van Beroep en Bemiddeling (ingevolge het bepaalde in artikel 13). Het bestuur moet binnen zes maanden na het aantekenen van dit beroep zorgen dat er een ledenvergadering is waarop dit beroep aan de orde kan komen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Geldmiddelen

Artikel 8

De geldmiddelen van de vereniging zijn:

 1. de contributie van leden en belangstellende leden waarvan de bedragen op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering worden bepaald;
 2. giften, schenkingen;
 3. erfstellingen en legaten, deze kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 4. subsidies;
 5. overige inkomsten;
Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit een aantal van tenminste drie leden, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. In geval van vacature(s) in het bestuur wordt het bestuur gevormd door de in functie zijnde bestuursleden.
 2. De leden van het bestuur worden in de ledenvergadering door de leden van de vereniging benoemd uit de leden van de vereniging.
 3. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Overige werkzaamheden worden in overleg onder de leden van het bestuur verdeeld. Bestuursleden plus DB vormen het Algemeen Bestuur (AB).
 4. De benoemingen geschieden op voordracht van het bestuur of van tenminste tien leden. Een voordracht van het bestuur wordt via de website van de vereniging bekend gemaakt tenminste veertien dagen voor de ledenvergadering. Een voordracht van tenminste tien leden kan plaatsvinden tot de aanvang van de ledenvergadering.
 5. De voordrachten zijn bindend behalve als de ledenvergadering met tenminste een/derde (1/3e) van de op de vergadering uitgebrachte stemmen van stemgerechtigde leden tegen stemt. Bestuursleden behouden hierbij hun stemrecht.
 6. Een bestuurslid is maximaal vier jaar lid van het bestuur. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
 7. Het bestuur bestuurt de vereniging en legt verantwoording af aan de ledenvergadering, het hoogste besluitvormend orgaan binnen de vereniging. De ledenvergadering is bevoegd om bestuurders met redenen omkleed te ontslaan (Conform Burgerlijk Wetboek, Verenigingen, Artikel 27 lid 4 punt e).
 8. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan - wel twee gezamenlijk handelende bestuursleden waarvan er tenminste één lid is van het DB.
 9. Het bestuur kan zich over zaken die de vereniging betreffen laten bijstaan of adviseren door personen binnen of buiten de vereniging.
 10. Het bestuur benadert leden om bij te dragen aan werkzaamheden. Een bestuurslid is dan verantwoordelijk voor een ad hoc samenwerkingsgroep. Het betreffende bestuurslid legt verantwoording af in het bestuur en het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Leden die op deze wijze meedoen zijn welkom op bestuursvergaderingen; zij krijgen geen stemrecht in het bestuur.
Bestuursvergadering

Artikel 10

 1. Het bestuur (zowel DB als AB) vergadert zo dikwijls als men in onderling overleg nodig vindt. Bij meningsverschil hierover in het bestuur, kunnen tenminste twee leden van het bestuur een verzoek voor een vergadering schriftelijk indienen bij de voorzitter en indien hieraan binnen één maand geen gehoor wordt gegeven zelf een vergadering van het bestuur bijeen roepen. In principe roept de voorzitter de vergadering bijéén.
 2. Het bestuur neemt zijn besluiten met de stemmen van meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur. Indien stemmen staken moet de ledenvergadering beslissen.
Ledenvergadering

Artikel 11

 1. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. Bijeenroepen geschiedt schriftelijke op een termijn van minimaal twee weken.
 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende (1/10e) van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is te lezen dagblad.
 3. Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen zes maanden. na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, schriftelijk een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Na verloop van de hierboven genoemde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. De ledenvergadering dient jaarlijks een kascommissie van tenminste twee personen te benoemen, die geen deel uitmaken van het bestuur.
 5. Jaarlijks, uiterlijk in de maand november, wordt een ledenvergadering gehouden waarin de begroting voor het komende boekjaar wordt vastgesteld.
 6. Alle leden kunnen deelnemen aan de ledenvergadering en hebben stemrecht.
 7. Over alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist.
 8. Stemming over zaken geschiedt monde Stemming over personen geschiedt - schriftelijk, tenzij niemand van de aanwezigen bezwaar maakt tegen mondelinge stemming.
 9. Stemmen bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de aanwezige leden zich daartegen verzet.
 10. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
 11. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meer dan twee personen evenveel stemmen op zich zouden verenigen zal door loting worden beslist welke twee personen voor herstemming in aanmerking komen. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
 12. De Ledenvergadering benoemt een Kascommissie. De Kascommissie rapporteert jaarlijks aan de ledenvergadering.
Klachten

Artikel 12

Klachten over leden van de vereniging betreffende de beroepsuitoefening worden verwezen naar de relevante klachtencommissies van de beroepsvereniging en/of de overheid. Klachten rond interne conflicten van leden van de vereniging worden zo mogelijk in overleg door het bestuur opgelost en zo nodig verwezen naar de Commissie van Beroep en Bemiddeling.

Commissie van Beroep en Bemiddeling

Artikel 13

 1. De vereniging benoemt in voorkomende gevallen een commissie van beroep en bemiddeling bestaande uit drie leden waaronder tenminste één jurist.
 2. De leden van de comm issie worden benoemd door de ledenvergadering.
 3. De commissie heeft tot taak het bemiddelen en zo nodig tot bindende uitspraken te komen in conflictsituaties in of met de vereniging die hetzij ter bemiddeling hetzij als beroep zijn aangebracht en die geen betrekking hebben qp het naleven van de beroepscode.
 4. De commissie neemt beslissingen met meerderheid van stemmen.
 5. De wijze van aftreden van de leden van de commissie alsmede de procedure met betrekking tot behandeling van bezwaren worden geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.
Het Huishoudelijk Reglement

Artikel 14

 1. Alle onderwerpen waarvan nadere regeling door de statuten is voorgeschreven dan wel door de ledenvergadering of het bestuur nodig of nuttig worden geoordeeld, zullen nader worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement of aanverwante reglementen. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.
 2. Een voorgenomen besluit van het bestuur tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement of aanverwante reglementen wordt door het bestuur schriftelijk ter kennis gebracht aan de Indien binnen een termijn van drie weken na datum van verzending van tevoren gemelde kennisgeving:
  a. tenminste een/tiende (1/10e) gedeelte van het aantal leden schriftelijk aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt niet akkoord te zijn met een besluit van het bestuur ter zake overeenkomstig bedoeld voorgenomen besluit van het bestuur en/of ter zake beslissing door de ledenvergadering te verlangen, kan het bestuur ter zake niet besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement of aanverwante reglementen en zal de inhoud van het voorgenomen besluit van het bestuur als voorstel aan de ledenvergadering op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering geplaatst worden en zal de ledenvergadering ter zake beslissen;
  b. als het onder a. vermelde geen toepassing vindt, kan het bestuur besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement of aanverwante reglementen overeenkomstig bedoeld voorgenomen besluit van het bestuur. Het bestuur stelt de leden schriftelijk in kennis van haar besluit.
Wijzigingen van statuten

Artikel 15

 1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden op grond van een besluit van een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering. Een besluit tot wijziging van artikel 1 tot en met 20 dient genomen te worden met een meerderheid van twee/derde (2/3e) van de in de vergadering uitgebrachte stemmen. Een besluit tot wijziging van artikel 19 dient genomen te worden als een besluit tot ontbinding van de vereniging.
 2. De convocatie tot deze vergadering dient de voorgestelde wijziging te bevatten.
 3. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste één maand.
Verenigingsjaar en boekjaar

Artikel 16
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

Betekenis van "schriftelijk

Artikel 17

Schriftelijke berichtgeving van het bestuur aan de leden kan rechtsgeldig plaatsvinden via brieven, mededelingen in een verenigingspublicatie, mail en/of website van de vereniging. Publicatie via de website betreffende de ledenvergadering wordt van tevoren per mail, of per brief indie n (er nog) geen e- mailadres bekend is, aangekondigd. Schriftelijke berichtgeving van leden aan het bestuur kan rechtsgeldig plaatsvinden via brieven of mail.

Slotbepaling

Artikel 18

In alle gevallen waarin statuten en reglementen niet voorzien beslist het bestuur.
Ontbinding en liquidatie

Artikel 19

 1. Tot ontbinding van de vereniging kan in eerste instantie slechts besloten worden indien, op een speciaal bijeengeroepen ledenvergadering, tenminste drie/vierde (3/4e) van het totaal aantal leden aanwezig is. Bij gebreke van het gemelde quorum in die vergadering kan daarna daartoe een tweede ledenvergadering worden uitgeschreven, te houden tenminste twintig en ten hoogste veertig dagen na de bedoelde eerste vergadering; in deze tweede vergadering kan tot ontbinding worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden.
 2. Het besluit tot ontbinding dient te worden genomen met een meerderheid van drie/vierde (3/4e) van de in de vergadering uitgebrachte stemmen.
 3. De bestemming van een batig saldo zal door de ledenvergadering wordenvastgesteld, bij besluit genomen met drie/vierde (3/4e) van de in de vergadering uitgebrachte te stemmen.
 4. De eerste vergadering, bedoeld in lid a, dient tenminste drie maanden van tevoren te worden uitgeschreven met vermelding van het voorstel tot ontbinding van de vereniging.