Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven die de VPeP hanteert. Klik hier voor meer informatie over de verschillende lidmaatschapsvormen.

Lidmaatschap

 
Tarief

Leden                                                                                                   €  240
Leden vanaf 67 jaar 160
Aspirant leden 160
Belangstellende leden 160
Administratiekosten bij aanmaning contributie  20


De contributie wordt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar geïnd. Nieuwe leden betalen contributie vanaf het eerste volle kwartaal waarin zij als lid zijn toegelaten, waarbij de berekening dus geschiedt naar rato van de nog niet verstreken kwartalen van het lopende verenigingsjaar.

Bij voorkeur machtigt u de VPeP de contributie af te schrijven. Hiervoor kunt u het onderstaande machtigingsformulier invullen.

Machtigingsformulier contributie.

Zie verder het contributiereglement.

Overige bijdragen

 
Prijs
Behandelkosten erkenningsaanvragen  90
Behandelkosten van twee gelijktijdige erkenningsaanvragen 150
Accreditatieaanvraag nascholing voor één jaar 150
Accreditatieaanvraag nascholing voor drie jaar 322
     
Borg Uitleen DVD  €   25