UPDATE December 2020: Een herziening van de lidmaatschapsstructuur is aangenomen tijdens de algemene ledenvergadering op 1 december 2020 waardoor ook de contributietarieven met ingang van 2021 zullen veranderen.

Lidmaatschap blijft 240 euro per jaar, en contributie voor aspirant leden en belangstellend leden wordt 160 euro per jaar.

De categorieën studentlid, buitenlandlid, lid in opleiding en/of jonger dan 31 jaar komen te vervallen en gaan op in bovenstaande categorieën.

Binnenkort vind u op deze pagina een vernieuwd overzicht van alle actuele tarieven.

 

Tarieven t/m 2020:

Lidmaatschap
 
Tarief
Incasso
   
 
Tarief
Overmaken
Leden, seniorleden onder 65 jaar, belangstellende leden die dit geworden zijn na 01-03-2011 240,00   250,00
Leden t/m 30 jaar en/of voltijd in opleiding tot GZ-Psycholoog/Psychotherapeut/Klinisch Psycholoog/Psychiater 95,00   105,00
Seniorleden ouder dan 65 jaar 150,00   160,00
Belangstellende leden (belangstellend lid geworden voor 01-03-2011) 120,00   130,00
Ereleden/buitengewone leden 0,00   0,00
Buitenland leden 120,00   130,00
Student leden (voltijd HBO/WO) 12,50   22,50
Administratiekosten bij aanmaning contributie 40,00   40,00

De contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar geïnd. Nieuwe leden betalen contributie vanaf het eerste volle kwartaal waarin zij als lid zijn toegelaten, waarbij de berekening dus geschiedt naar rato van de nog niet verstreken kwartalen van het lopende verenigingsjaar. Als u voor betaling van het lidmaatschap geen gebruik maakt van automatische incasso, zijn we genoodzaakt €5,00 administratiekosten extra te rekenen, bovenop de genoemde tarieven. 

Zie verder het contributiereglement.

Overige bijdragen
 
Prijs
Behandelkosten erkenningsaanvragen  90,00 
Behandelkosten van twee gelijktijdige erkenningsaanvragen 150,00 
Accreditatieaanvraag nascholing voor één jaar 150,00
Accreditatieaanvraag nascholing voor drie jaar 322,00 
     
Borg Uitleen DVD  €  25,00