HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING PERSOONSGERICHTE EXPERIËNTIËLE PSYCHOTHERAPIE (VPeP)

Artikel 1. Lidmaatschap
Artikel 2. Opleidingseisen voor het lidmaatschap
Artikel 3. Vereisten voor de erkenning als supervisor
Artikel 4. Vereisten voor erkenning als leertherapeut
Artikel 5. Differiëntiatie Emotion Focused therapie (EFT-i)
Artikel 6. Herregistratie
Artikel 7. Contributie
Artikel 8. Tijdschrift
Artikel 9. Landelijk congres
Artikel 10. De regiocommissies
Artikel 11. Leden weigeren of schorsen, of erkenningen intrekken
Artikel 12. Geschillen
Artikel 13. Veroordelingen van een aanvrager van lidmaatschap of van een lid
Artikel 14. Dispensatie en ontheffing
Artikel 15. Basiscursus
Artikel 16. Verdiepingscursus
Artikel 17. Specialistische cursus

Artikel 1. Lidmaatschap

De VPeP kent de volgende soorten lidmaatschap conform artikel 4 van de Statuten:

 1. Aspirant-lid
  Eenieder die een HBO- en/of universitaire opleiding met succes heeft voltooid kan aspirant-lid worden. Een aspirant-lid is bezig met de opleidingsroute zoals beschreven in het HHR die leidt tot het volledige lidmaatschap.
 2. Lid
  Men kan lid worden indien men voldoet aan in artikel 2 gespecificeerde opleidingseisen. Om lid te kunnen blijven moet men voldoen aan in het HHR gespecificeerde herregistratie-eisen. Indien een lid niet aan de herregistratie-eisen voldoet wordt het lidmaatschap omgezet in aspirant-lidmaatschap of belangstellend-lidmaatschap.
 3. Belangstellend lid
  Eenieder kan belangstellend lid worden van de vereniging.
 4. Erelid
  Lid met bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Artikel 2. Opleidingseisen voor het lidmaatschap

Voor het aanvragen van het lidmaatschap dienen de volgende opleidingsonderdelen te zijn voltooid:

 1. Een basiscursus van ten minste 30 uur, d.w.z. 10 dagdelen, binnen een tijdsbestek van maximaal een half jaar, geaccrediteerd door de VPeP.(Zie voor een nadere omschrijving van een basiscursus artikel 15).
 2. Een verdiepingscursus van ten minste 24 uur, d.w.z. 8 dagdelen, geaccrediteerd door de VPeP.(Zie voor een nadere omschrijving van een verdiepingscursus artikel 16).
 3. Een specialistische cursus (ten minste 24 uur, d.w.z. 8 dagdelen), geaccrediteerd door de VPeP. (Zie voor een nadere omschrijving van een specialistische cursus artikel 17).
 4. Supervisie van ten minste 25 zittingen bij maximaal twee VPeP-supervisoren. Dit kan individueel in sessies van 45 minuten of in groepssupervisie met maximaal 4 groepsleden en sessies van 90 minuten. De supervisor geeft een schriftelijke verklaring bij afronding van (het betreffende deel van) supervisie.
 5. Leertherapie bij een VPeP-leertherapeut. Dit kan individueel, ten minste 25 sessies van 45 minuten, of in groepstherapie met maximaal 8 groepsleden en ten minste 40 sessies van 90 minuten. Een reguliere psychotherapie van ten minste 25 sessies bij een VPeP-leertherapeut geldt eveneens als leertherapie.
 6. De supervisor kan bij onvoldoende presteren van de supervisant de verklaring weigeren te geven of de supervisie voortijdig beëindigen.
 7. De leertherapeut geeft bij afronding van de leertherapie geen beoordeling over de collega in opleiding aan het bestuur. Wel geeft de leertherapeut een schriftelijk verklaring aan de betreffende collega van het aantal gevolgde leertherapiesessies.
 8. Het lidmaatschap wordt aangevraagd door middel van een daartoe bestemd formulier. De aanvraag lidmaatschap wordt alleen in behandeling genomen indien het formulier volledig is ingevuld en de daartoe behorende bewijsstukken zijn bijgevoegd.
 9. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Artikel 3. Vereisten voor de erkenning als supervisor

 1. De aanvrager is ten minste drie jaar (gewoon) lid.
 2. Het moet aannemelijk zijn dat de aanvrager ten minste 1440 psychotherapiesessies persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie heeft gedaan in de hoedanigheid van lid VPeP.
 3. Het met goed resultaat hebben gevolgd van een door de VPeP, dan wel de NVP, erkende supervisorencursus.
 4. Het voltooien van minimaal 8 supervisiesessies over door betrokkene gegeven supervisie (supervisie-over-supervisie). De supervisie-over-supervisie wordt gegeven door een VPeP-supervisor in de vorm van individuele supervisie van 45 minuten of groepssupervisie (2 tot 6 deelnemers) van 90 minuten.
 5. Men kan aan maximaal 3 supervisanten een door de VPeP-erkende supervisie geven zonder al erkend te zijn als supervisor terwijl men bezig is met de supervisie-opleiding of supervisie-over-supervisie.
 6. Na beëindiging van de supervisie over de supervisie geeft de supervisor een schriftelijke verklaring af aan de supervisant waarin een oordeel wordt gegeven over het bereikte resultaat.
 7. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.
 8. Supervisoren herregistreren zich als lid, conform artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement.
 9. Supervisoren, die actief willen blijven na hun pensioengerechtigde leeftijd, moeten zich – om hun erkenning als supervisor te behouden – blijven herregistreren.

Artikel 4. Vereisten voor erkenning als leertherapeut

 1. De aanvrager is ten minste vijf jaar (gewoon) lid.
 2. Het moet aannemelijk zijn dat de aanvrager ten minste 2.400 psychotherapie sessies persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie heeft gedaan in de hoedanigheid van lid VPeP. Bijvoorbeeld door middel van een verklaring van collegae waarmee men samenwerkt of intervisie heeft en die lid zijn van de VPeP.‎
 3. De aanvrager dient een schriftelijke aanbeveling met de aanvraag mee te sturen van twee VPeP-supervisoren of VPeP-leden die direct betrokken zijn (geweest) tijdens opleiding en/ of op de werkplek, waaruit blijkt dat zij de competenties van de aanvrager, benodigd om erkend te worden als leertherapeut, onderschrijven.
 4. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.
 5. Leertherapeuten herregistreren zich als lid, conform artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement.
 6. Leertherapeuten die op het moment dat een herregistratieperiode afloopt 62 jaar of ouder zijn vanaf dat moment vrijgesteld van herregistratie en behouden de erkenning als leertherapeut.

Artikel 5. Differiëntiatie Emotion Focused therapie (EFT-i)

 1. Leden en aspirant-leden die zich verder hebben bekwaamd in Emotion Focused Therapie, kunnen dit kenbaar maken.
 2. Hierbij wordt de indeling in de niveaus A t/m E zoals die wordt gehanteerd door de International Society for Emotion Focused Therapy (ISEFT) en verder is gepreciseerd voor de Nederlandse context door het EFT Instituut Nederland (EFTiN) aangehouden:

  • Niveau A: basiscursus persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (zie art. 16), EFT-level I (4 dagen) en EFT-level II (3 x 2 dagen), module empathic attunement (3 dagen), focusing (2 dagen) en 5 uur individuele supervisie.
  • Niveau B: EFT-level III (8 dagen) en 10 uur individuele supervisie.
  • Niveau C: gecertificeerd EFT-therapeut (na evaluatie van EFT-vaardigheden a.d.h.v twee video-opnames van 2 verschillende sessies bij 2 verschillende cliënten door EFTiN of erkend (ISEFT) supervisor).
  • Niveau D: door EFTiN erkend EFT-supervisor.
  • Niveau E: door EFTiN erkend EFT-opleider.

Artikel 6. Herregistratie

 1. Om het lidmaatschap te behouden dient men te voldoen aan herregistratie-eisen.
 2. Binnen een periode van 5 jaar dienen ten minste 30 punten aan door de VPeP geaccrediteerde nascholing gehaald worden.
 3. Activiteiten die mee kunnen tellen voor herregistratie:

  A. Deskundigheidsbevordering via nascholingsactiviteiten:

  Voor accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten, zoals hierna genoemd, gelden de volgende bepalingen:

  • Zowel genoten als gegeven geaccrediteerde bij- en nascholing kan meetellen voor de herregistratie. Per hoedanigheid kan dit eenmaal geaccrediteerd worden; 
  • Genoten bij- en nascholing telt alleen mee na afronding van het programma waarvoor accreditatie is verleend.

  Cursussen, congressen, symposia, workshops en studiebijeenkomsten:

  • Volgen van door de VPeP geaccrediteerde opleidings- of nascholingsactiviteiten, waarbij het aantal accreditatiepunten overeenkomt met het aantal nascholingspunten.
  • Geven van door de VPeP geaccrediteerde opleidings- of nascholingsactiviteiten, waarbij het aantal accreditatiepunten overeenkomt met het aantal nascholingspunten.
  • Geven van een lezing of presentatie over het PeP-gedachtegoed tijdens een congres of symposium (dit ter beoordeling aan de registratiecommissie), waarbij één contactuur overeenkomt met één nascholingspunt.
  • Volgen van buitenlandse nascholingsactiviteiten die niet geaccrediteerd zijn. Leden die nascholing in het buitenland hebben gevolgd, dienen een verzoek tot accreditatie via PE-online zelf in. De definitieve toekenning van punten is ter beoordeling aan de registratiecommissie. Eén contactuur komt overeen met één nascholingspunt.

  B. Overige deskundigheidsbevordering:

  Redactionele activiteiten:

  • Schrijven van een artikel, een bijdrage uit de praktijk, een congresverslag of een boekbespreking in het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie of een ander (internationaal) vakinhoudelijk tijdschrift, waarbij per pagina één nascholingspunt wordt gegeven.
  • Het schrijven van een hoofdstuk of een boek op het gebied op het gebied van het PeP-gedachtegoed (aantal punten ter beoordeling aan de registratiecommissie)
  • (Hoofd)redacteur zijn van een tijdschrift op het gebied van het PeP-gedachtegoed (dit ter beoordeling aan de registratiecommissie), waarbij elk jaar redacteurschap overeenkomt met drie nascholingspunten.

  Per registratieperiode kunnen maximaal 15 accreditatiepunten behaald worden door het schrijven en publiceren van artikelen of (delen) van boeken op het gebied van PeP.

  Activiteiten binnen een commissie of bestuur van de VPeP:

  • Lidmaatschap van een vakinhoudelijke commissie binnen de VPeP, waarbij elk jaar lidmaatschap overeenkomt met drie nascholingspunten.
  • Lidmaatschap van het bestuur van de VPeP, waarbij elk jaar lidmaatschap overeenkomt met drie nascholingspunten.

 4. Punten behaald in één periode van 5 jaar kunnen niet meegenomen worden naar een volgende periode van 5 jaar.
 5. Wanneer een lid niet binnen de gestelde 5 jaar voldoet aan de herregistratie-eisen, kan uitstel worden aangevraagd van 12 maanden om alsnog de punten te halen; tijdens deze periode blijven erkenningen en lidmaatschapsstatus geldig. De nieuwe herregistratieperiode van 5 jaar gaat gelijktijdig in, waarin ook 30 unieke punten behaald dienen te worden. Als het lid na deze uitstelperiode niet voldoet aan de herregistratie-eisen wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een belangstellend lidmaatschap.
 6. Men kan vanuit het belangstellend lidmaatschap als voormalig lid opnieuw lid worden zodra er 30 punten behaald zijn binnen een periode van maximaal 5 jaar waarbij de eerder behaalde punten uit de herregistratieronde waarin men punten tekortkwam niet worden meegenomen.
 7. Men kan vanuit het belangstellend lidmaatschap als voormalig lid sneller opnieuw lid worden op het moment dat men 45 punten behaald heeft waarbij de eerder behaalde punten uit de herregistratieronde waarin men punten tekortkwam wel worden meegenomen.
 8. Voor leden die op het moment dat een herregistratieperiode afloopt 62 jaar of ouder zijn vervalt de herregistratieplicht, tenzij zij actief willen blijven als supervisor.
 9. De herregistratie verloopt via PE-online. De vereniging draagt zorg voor een werkend PE-online dossier voor de duur van de herregistratieverplichting.

Artikel 7. Contributie

 1. De VPeP kent een volledig en een gereduceerd tarief. De hoogte van de tarieven wordt jaarlijks bij het presenteren van de begroting voor het komende verenigingsjaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het Bestuur.
 2. Het gereduceerde tarief is van toepassing op aspirant-leden en belangstellende leden
 3. Het gereduceerde tarief is eveneens van toepassing op gewone leden wanneer zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het gereduceerde tarief gaat in per 1 januari van het kalenderjaar nadat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt van 67 jaar.
 4. Nieuw aangemelde leden betalen contributie vanaf het eerste volle kwartaal nadat zij lid zijn geworden, waarbij de berekening dus geschiedt naar rato van de nog niet verstreken kwartalen van het lopende verenigingsjaar.
 5. Bij verandering van het type lidmaatschap wordt de hoogte van de contributie aangepast per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.
 6. In het eerste kwartaal van elk kalenderjaar ontvangt het lid een factuur voor de verschuldigde contributie.
 7. Leden die niet binnen de gestelde betalingstermijn aan hun contributieverplichting hebben voldaan, ontvangen van de penningmeester een aanmaning en een eventuele tweede aanmaning. Bij een tweede aanmaning zijn administratiekosten verschuldigd.
 8. Indien na de tweede aanmaning betaling uitblijft, wordt per aangetekende brief een laatste betalingsherinnering aan het betreffende lid verzonden vermeerderd met invorderingskosten en kan de vordering worden overgedragen aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, tenzij het lid binnen 14 dagen betaalt. De invorderingskosten voor het inzetten van het incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder komen ten laste van het betreffende lid.
 9. Bij blijvende nalatenschap aan de financiële verplichtingen te voldoen, behoudt het bestuur zich het recht voor het betreffende lid conform de statuten te royeren.

Artikel 8. Tijdschrift

 1. Het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (tPeP) kent een redactie bestaande uit leden van de VPeP en de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).
 2. Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar.
 3. Het tijdschrift maakt deel uit van het lidmaatschap; de leden ontvangen het tijdschrift op hun thuisadres. Leden hebben tevens toegang tot het digitale archief.
 4. De kosten van de exploitatie van het tijdschrift worden door beide verenigingen gedragen naar rato van het gemiddelde aantal leden in het betreffende jaar.
 5. De hoofdredacteur ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden.
 6. Nadere regelingen met betrekking tot het tijdschrift zijn vastgelegd in het Redactiestatuut.

Artikel 9. Landelijk congres

 1. Het bestuur streeft ernaar elk jaar een congres te organiseren.
 2. Het streven is om dit eens in de vijf jaar samen te organiseren met de Vlaamse zustervereniging VVCEPC.
 3. Ten behoeve van het organiseren van het congres stelt het bestuur een congrescommissie in. De congrescommissie legt verantwoording af aan het bestuur.

Artikel 10. De regiocommissies

 1. De VPeP kent een de volgende regio’s: Regio Noord, Regio Oost, Regio Noord-Brabant, Regio Zuid-Holland, Regio Noord-Holland en Regio Utrecht. In elke regio is een regiocommissie actief, bestaande uit twee of meer leden. Zij organiseren met enige regelmaat regionale bijeenkomsten. Voor praktische zaken heeft een regiocommissie een contactpersoon die het contact onderhoudt met het bestuur.
 2. Een regionale-bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden.
 3. Een regionale bijeenkomst is met name bedoeld voor leden van de betreffende regio maar staat ook open voor leden van andere regio’s.
 4. Er zijn vanuit de VPeP geen voorwaarden wat betreft de docenten en/of inhoud van de bijeenkomsten. Dit wordt overgelaten aan de regiocommissies.
 5. Een regionale bijeenkomst wordt automatisch geaccrediteerd met 1 punt per dagdeel.
 6. De toegang voor de regionale bijeenkomsten voor leden en niet-leden is in beginsel gratis.
 7. Alle kosten die samenhangen met het organiseren van regionale bijeenkomsten worden gedeclareerd bij de penningmeester.

Artikel 11. Leden weigeren of schorsen, of erkenningen intrekken

 1. Het bestuur kan redenen hebben om leden of erkenningen te weigeren, leden te schorsen of erkenningen ongeldig te verklaren.
 2. Het bestuur doet van deze beslissing schriftelijk een gemotiveerde mededeling aan de betreffende persoon.
 3. Deze kan binnen een maand na dagtekening van de beslissing hiertegen in beroep gaan met een gemotiveerd bezwaarschrift.
 4. Het Bestuur stelt alle op deze kwestie betrekking hebbende stukken ter beschikking aan de Commissie van Beroep en Bemiddeling.
 5. De Commissie bemiddelt zo mogelijk en/of deelt zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd mede aan de betreffende persoon en het bestuur.
 6. De uitspraak van deze commissie is bindend.

Artikel 12. Geschillen

 1. Bij conflictsituaties betreffende het functioneren van de VPeP en hiermee in verband staande functioneren van leden bemiddelt de Commissie van Beroep en Bemiddeling en komt zo nodig tot bindende uitspraken.
 2. Ieder lid kan een beroep doen op deze Commissie.
 3. Iemand die een geschil aanbrengt, erkent daardoor de bevoegdheid van de Commissie om van het geschil kennis te nemen en daarover te bemiddelen of te beslissen.
 4. Een aanvraag tot bemiddeling wordt ingediend bij de secretaris van de Commissie door het indienen van een gemotiveerd schrijven.
 5. De Commissie bepaalt haar eigen wijze van omgaan met de vraag. Dit houdt in dat haar voornaamste taak is om in contact met betrokkenen alles in het werk te stellen om de verstarring en/of verharding van standpunten tussen partijen op te heffen. Het is niet primair de taak om tot bindende uitspraken te komen; de commissie heeft deze bevoegdheid echter wel.
 6. De VPeP en/of de Commissie van Beroep en Bemiddeling behandelt geen klachten van cliënten over een (psycho)therapie. Klachten hierover worden verwezen naar de daarvoor bedoelde klachtencommissies.

Artikel 13. Veroordelingen van een aanvrager van lidmaatschap of van een lid

 1. Indien de aanvrager, van een lidmaatschap of een lid wegens overtreding van de beroepscode of anderszins veroordeeld is door een klachtencommissie en/of tuchtcollege, of voor een dergelijke overtreding straf- of civielrechtelijk is veroordeeld, dient hij of zij dit feit (niet het waarom hiervan) aan het bestuur te melden.
 2. Een ad hoc door het bestuur benoemde vertrouwenspersoon van de VPeP zal dit dan inhoudelijk met de aanvrager bespreken en in billijkheid advies betreffende toelating tot lidmaatschap, c.q. voortzetting van lidmaatschap, aan het bestuur uitbrengen. Criteria hiervoor zullen zijn:
  - de ernst van de overtreding
  - de tijd die sindsdien is verstreken
  - zelf genomen maatregelen om herhaling te voorkomen
  - de wel of niet onbesproken staat van dienst voor en na deze overtreding.
 3. Bij onenigheid over dit advies wordt gehandeld conform artikel 12 van dit HHR.

Artikel 14. Dispensatie en ontheffing

 1. Aanvragen voor het lidmaatschap, voor supervisor en voor leertherapeut worden in samenhang beoordeeld. Het bestuur is gerechtigd in voorkomende gevallen dispensatie te verlenen op onderdelen.
 2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen ten aanzien van de overige dit reglement vastgelegde bepalingen. Het bestuur moet hierbij terughoudend zijn en in voorkomende gevallen dit expliciet voor goedkeuring aan ledenvergadering voorleggen.
 3. Dit met uitzondering van zaken waarover de Commissie van Beroep en Bemiddeling bindende uitspraken heeft gedaan. Ingeval van ontheffing dient het Bestuur dit schriftelijk aan de leden mede te delen.

Artikel 15. Basiscursus

 1. Deelnemers moeten een HBO en/of academische studie met succes voltooid hebben.
 2. De basiscursus behandelt ten minste de volgende aspecten: het humanistische mensbeeld; het ontstaan en historische ontwikkeling van de persoonsgericht-experiëntiële richtingen (reflectief, interactioneel, existentieel) met als belangrijke vertegenwoordigers Rogers, Rice, Kiesler, Gendlin en Greenberg), de grondhouding, de rol van de therapeut en de betekenis van de therapeutische relatie.
 3. De basiscursus bestaat uit ten minste 10 dagdelen binnen een half jaar. Ca. 50% van de lestijd besteed aan oefenen (rollenspel), ca. 25% aan theorie (literatuurbespreking), ca. 25% aan demonstraties/dvd’s.
 4. Er wordt ca. 40 blz. literatuur per dagdeel bestudeerd. Er vindt op een of andere wijze een toetsing plaats van de literatuur (een werkstuk, een verslag, een tentamen).
 5. Het draaiboek wordt beoordeeld en geaccrediteerd door de VPeP.
 6. Als een deelnemer een dagdeel mist zal hij of zij een extra opdracht van de opleider(s) krijgen die afgestemd is op de ontwikkeling van de deelnemer en ongeveer een dagdeel werk vraagt. Bij meer dan een dagdeel absentie zal de deelnemer de opleiding opnieuw moeten doen.
 7. Bij het voltooien van deze opleiding krijgen deelnemers hiervan een certificaat.
 8. De opleider(s) kan/kunnen een certificaat weigeren. Zij moeten dit dan schriftelijk gemotiveerd mededelen aan de deelnemer. Naast motivatie van het weigeren moet hierbij ook een advies aan de betreffende deelnemer gegeven worden over het hoe en het wel of niet voortzetten van de opleiding. Geschillen hierover worden afgehandeld conform artikel 12 HHR.

Artikel 16. Verdiepingscursus

 1. In de verdiepingscursus vindt verbreding en verdieping plaats van onderwerpen uit de basiscursus. Kennismaken met de verschillende modaliteiten zoals genoemd in artikel 17.
 2. De voortgezette cursus bestaat uit ten minste 8 dagdelen binnen een half jaar. Het is de opleider vrij om dit langer te maken. Extra dagdelen tellen mee voor de VPeP-nascholing, maar niet extra voor de opleiding.
 3. Er wordt ca. 40 blz. literatuur per dagdeel bestudeerd. Er vindt op een of andere wijze een toetsing plaats van de literatuur (een werkstuk, een verslag, een tentamen).
 4. Het draaiboek wordt beoordeeld en geaccrediteerd door de VPeP.
 5. Als een deelnemer een dagdeel mist zal hij of zij een extra opdracht van de opleider(s) krijgen die afgestemd is op de ontwikkeling van de deelnemer en ongeveer een dagdeel werk vraagt. Bij meer dan een dagdeel absentie zal de deelnemer de opleiding opnieuw moeten doen.
 6. Bij het voltooien van deze opleiding krijgen deelnemers hiervan een certificaat.
 7. De opleider(s) kan/kunnen een certificaat weigeren. Zij moeten dit dan schriftelijk gemotiveerd mededelen aan de deelnemer. Naast motivatie van het weigeren moet hierbij ook een advies aan de betreffende deelnemer gegeven worden over het hoe en het wel of niet voortzetten van de opleiding. Geschillen hierover worden afgehandeld conform artikel 12 HHR.

Artikel 17. Specialistische cursus

 1. Men kan zich nu (verder) specialiseren in de diverse modaliteiten van persoonsgerichte experiëntiele psychotherapie zoals Emotion Focused Therapie, Emotionally Focused therapie voor couples (Johnson), Focusing Oriented therapie (FOT), Klärungsorientierten Psychotherapie (Sachse,) lichaamsgericht werken, speltherapie en toepassingen voor specifieke doelgroepen en/of problematieken.
 2. De specialistische cursus bestaat uit ten minste 8 dagdelen binnen een half jaar. Het is de opleider vrij om dit langer te maken. Extra dagdelen tellen mee voor de VPeP-nascholing, maar niet extra voor de opleidingsroute die leidt tot het lidmaatschap.
 3. Er wordt ca. 40 blz. literatuur per dagdeel bestudeerd. Er vindt op een of andere wijze een toetsing plaats van de literatuur (een werkstuk, een verslag, een tentamen).
 4. Het draaiboek wordt beoordeeld en geaccrediteerd door de VPeP.
 5. Als een deelnemer een dagdeel mist zal hij of zij een extra opdracht van de opleider(s) krijgen die afgestemd is op de ontwikkeling van de deelnemer en ongeveer een dagdeel werk vraagt. Bij meer dan een dagdeel absentie zal de deelnemer de opleiding opnieuw moeten doen.
 6. Bij het voltooien van deze opleiding krijgen deelnemers hiervan een certificaat.
 7. De opleider(s) kan/kunnen een certificaat weigeren. Zij moeten dit dan schriftelijk gemotiveerd mededelen aan de deelnemer. Naast motivatie van het weigeren moet hierbij ook een advies aan de betreffende deelnemer gegeven worden over het hoe en het wel of niet voortzetten van de opleiding. Geschillen hierover worden afgehandeld conform artikel 12 HHR.

 

Terug naar inhoudsopgave.