1. Lidmaatschappen VPeP
2. Tijdschrift
3. Lidmaatschap met specialistische erkenning van de VPeP als psychotherapeut of therapeut
4. Vereisten voor erkenning VPeP-Opleider
5. Vereisten voor erkenning VPeP-Supervisor
6. Vereisten voor erkenning VPeP-Leertherapeut
7. Landelijk congres
8. De regiocommissies
9. Kascommissie
10. Het recht van het bestuur om leden te weigeren, leden te schorsen en VPeP-erkenningen van leden ongeldig te verklaren
11. Geschillen
12. Ontheffing
13. Bijlagen en Reglementen

Bijlagen bij het Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1 Lidmaatschappen VPeP

1.1 Lid

Corrigendum bij de Statuten artikel 4b lid 1.1.

In dit artikel van de statuten staat dat:
Een ieder die een erkende HBO en/of Academische opleiding met succes voltooid heeft kan lid worden van de vereniging.
Dit is niet helemaal juist, en zal in de toekomst in de statuten gewijzigd moeten worden. Om kosten te besparen, is besloten vooralsnog te volstaan met deze correctie in dit HHR:
Een ieder die een erkende HBO en/of Academische opleiding met succes voltooid heeft kan lid worden van de vereniging. Student leden (zie HHR 1.6) die hun opleiding nog niet voltooid hebben kunnen ook lid worden van de vereniging.
Toevoegingen:
a. Men dient de contributie te betalen.
b. Lidmaatschap gaat in na ontvangst van de betaling van de contributie en na goedkeuring van het bestuur op grond van een kopie van een certificaat van de relevante opleiding (m.u.v. het in lid 9 van dit artikel genoemde). Als men lid wil blijven dan dient men te voldoen aan herregistratie eisen in de vorm van nascholing. Er moeten elke 5 jaar van lidmaatschap tenminste 12 punten van de door de VCPEP geaccrediteerde nascholing gehaald worden.

Men kan de herregistratie in de loop van deze 5 jaar afronden zonder dat hiermee de nieuwe herregistratie vervroegd wordt. Het blijven periodes van 5 jaar.

Punten behaald in één fase kunnen niet meegenomen worden naar de volgende fase.
(Zie Bijlage 3 voor nadere specificatie van de nascholing).

c. Wanneer een lid niet binnen de gestelde 5 jaar voldoet aan de herregistratie eisen, kan uitstel worden aangevraagd. Het lid krijgt dan 18 maanden uitstel om alsnog de punten te halen, en tijdens deze periode blijven erkenningen en lidmaatschapsstatus geldig. De nieuwe herregistratieperiode van 5 jaar gaat gelijktijdig lopen, waarin ook 12 unieke punten behaald dienen te worden. Als het lid na deze uitstelperiode niet voldoet aan de herregistratie eisen wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een belangstellend lidmaatschap (zie Statuten Artikel 4b lid 1).

d. Ontheffing of gedeeltelijke ontheffing van herregistratie kan in bijzondere gevallen hiervoor aangevraagd worden (zie artikel 12 HHR).

e. Indien de aanvrager, van een lidmaatschap c.q. een lid wegens overtreding van de beroepscode of anderszins veroordeeld is door een tuchtcollege en/of klachtencommissie (een tuchtcollege en/of klachtencommissie een maatregel heeft genomen/opgelegd/uitgesproken), of voor een dergelijke overtreding straf- of civielrechtelijk is veroordeeld, dient hij of zij dit feit (niet de inhoud) aan het bestuur te melden. Een ad hoc door het bestuur benoemde vertrouwenspersoon van de VPeP zal dit dan inhoudelijk met de aanvrager bespreken en in billijkheid advies betreffende toelating tot lidmaatschap, c.q. voortzetting van lidmaatschap, aan het bestuur uitbrengen. Criteria hiervoor zullen zijn:
- de ernst van de overtreding
- hoe lang geleden dit is geweest
- zelf genomen maatregelen om herhaling te voorkomen
- de wel of niet onbesproken staat van dienst voor en na deze overtreding
Bij onenigheid over dit advies wordt gehandeld conform artikel 11 HHR.

f. Oud-leden die langer dan 5 jaar als lid uitgeschreven zijn geweest, kunnen per direct opnieuw lid worden, maar oorspronkelijke erkenningen worden pas weer geldig wanneer 12 herregistratiepunten, met terugwerkende kracht, zijn ingehaald. Een nieuwe herregistratieperiode gaat voor deze leden ook lopen vanaf het moment van herinschrijving.

g. Oud-leden die korter dan 5 jaar als lid uitgeschreven zijn geweest kunnen zich herinschrijven en behouden daarmee hun oorspronkelijke erkenningen mits nog aan alle voorwaarden is voldaan. Deze leden dienen de herregistratiepunten in te halen die ze behaald zouden moeten hebben wanneer ze lid gebleven waren.

1.2. Senior-lid

Zie Statuten artikel 2.
Toevoeging:
a. De seniorleeftijd is 60 jaar. 
b. Een senior-lid kan specialistische-erkenningen-VPeP behouden of verkrijgen. 
N.B. Daar BIG-registratie als klinisch psycholoog, psychotherapeut en/of psychiater vereist is voor een aantal van de erkenningen, moet een senior-lid er wel voor zorgen deze registraties te behouden of te verkrijgen voor de betreffende erkenningen.
c. Een senior-lid krijgt vanaf het jaar nadat hij of zij 65 is geworden reductie op de contributie voor het lidmaatschap.

1.3 Belangstellend-lid

Zie Statuten Artikel 4b lid 6.
Toevoegingen:
a..Belangstellend lidmaatschap gaat in bij ontvangst van de betaling van de contributie.
b. Een belangstellend-lid krijgt vanaf het jaar nadat hij of zij 65 jaar is geworden reductie op de contributie voor het lidmaatschap.
c. Een belangstellend-lid komt niet in aanmerking voor de specialistische erkenningen van de VPeP. Dit betekent dat specialistische erkenningen vervallen als een lid belangstellend lid wordt (zie artikel 1.1. HHR).

1.4. Buitengewoon-lid en Erelid

Zie Statuten artikel 4b lid 4 en 4b lid 5.

1.5. Buitenland leden

Leden die voltijd in het buitenland wonen en daarom weinig gebruik kunnen maken van VPeP-faciliteiten krijgen reductie op tarief voor lidmaatschap). Als deze leden VPeP –erkenningen willen behouden moeten zij voldoen aan de herregistratie-eisen.

1.6. Student leden

Dit zijn mensen die lid kunnen worden als student van een voltijd opleiding WO/HBO.
Deze leden krijgen reductie op tarief voor lidmaatschap; het precieze tarief wordt jaarlijks bepaald. Deze leden hoeven pas te voldoen aan de herregistratie-eisen vanaf het moment dat de betreffende opleiding is afgerond, dan begint de cyclus van om de 5 jaar herregistratie.

1.7. Leden t/m 30 jaar en/of leden die voltijd een opleiding tot gz-pycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater volgen.

Deze leden krijgen reductie op het tarief voor lidmaatschap. Deze leden hoeven pas te voldoen aan herregistratie-eisen als de betreffende opleiding is afgerond, dan begint de cyclus van om de 5 jaar herregistratie.

1.8. Tarieven

Jaarlijks worden tarieven en reducties hierop bepaald (het bestuur legt dit voor aan de ledenvergadering). Het beleid is om dit zo mogelijk tot kleine veranderingen in tarieven te beperken.

 

Artikel 2 Tijdschrift

Alle leden ontvangen elk kwartaal het “Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie”.
Dit tijdschrift wordt gemaakt samen met “De Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling”.
Er is een apart Redactiestatuut van dit tijdschrift.

Terug naar boven

Artikel 3 Lidmaatschap met specialistische erkenning van de VPEP als psychotherapeut of therapeut

3.1. Vereisten voor erkenning VPEP als Persoonsgericht-experiëntieel-psychotherapeut

3.1.Lidmaatschap van de VPeP.
3.1.2. Een BIG-registratie als psychotherapeut.
3.1.3. Een VPeP-opleiding persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, (zie Bijlage 4 HHR) gegeven door tenminste één VPeP-Opleider (zie artikel 4 HHR); alle onderdelen zijn met succes voltooid.
3.1.4. Leertherapie bij een VPeP-Leertherapeut (zie artikel 6 HHR). Dit kan individueel, tenminste 25 sessies van 45’, of in groepstherapie met maximaal 8 groepsleden en tenminste 40 sessies van 90’.
• Leertherapie is hetzelfde als psychotherapie, behalve dat de aanleiding om in psychotherapie te gaan (deels) een andere kan zijn. Dus reguliere psychotherapie bij een VPeP-leertherapeut geldt als leertherapie.
• De leertherapeut geeft bij afronding geen oordeel over de collega in opleiding aan het bestuur. Dit om de veiligheid van de leertherapie te waarborgen. Wel geeft de leertherapeut een schriftelijk verklaring aan de betreffende collega, aangaande het aantal leertherapie-sessies.
3.1.5. Supervisie van tenminste 25 zittingen bij maximaal twee VPeP-supervisors (zie artikel 5 HHR). Dit kan individueel met sessies van 45’ of in groepssupervisie met maximaal 4 groepsleden en sessies van 90’.
3.1.6. Een schriftelijke aanbeveling van een van de bovengenoemde VPeP-opleiders en van een van de bovengenoemde supervisors. Dit dienen verschillende personen te zijn.
3.1.7. Een VPeP erkende Persoonsgericht-experiëntieel-psychotherapeut ontvangt desgewenst een certificaat waarmee men lid kan worden van “The World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling” en daarmee de titel kan voeren van “Person-Centered & Experiential Psychotherapist”.

3.2. Vereisten voor erkenning VPEP als GZ-psycholoog-Persoonsgericht-experiëntieel-therapeut

Als in artikel 3.1., met als enige wijziging 3.1.2. Dat is nu: een BIG-registratie als gezondheidszorg psycholoog.

3.3. Vereisten voor erkenning VPEP als klinisch psycholoog-Persoonsgericht-experiëntieel-therapeut

Als in artikel 3.1., met als enige wijziging 3.1.2. Dat is nu: een BIG-registratie als klinisch psycholoog.

3.4. Vereisten voor erkenning VPEP als psychiater-experiëntieel-therapeut

Als in artikel 3.1., met als enige wijziging 3.1.2. Dat is nu: een BIG-registratie als psychiater.

3.5. Vereisten voor erkenning VPEP als Persoonsgericht-experiëntieel-therapeut

Een VPeP-lid zonder BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater kan deze erkenning krijgen.

3.6. Vereisten voor erkenning erkenningen voor Emotion Focused Therapy (EFT)

N.B.: EFT is een afkorting die internationaal geldt voor Emotion Focused Therapy en voor Emotionally Focused Therapy. Deze twee EFT’s zijn verwant aan elkaar onder meer omdat beiden persoonsgerichte-experiëntiële-grondslagen hebben. EFT wordt ook nog gebruikt als afkorting van Emotion Freedom Techniques; een andere vorm van therapie, die niet gebaseerd is op het persoonsgerichte experiëntiële. De EFT die in dit HHR aan bod komt is steeds Emotion Focused Therapy.

Indien men de opleiding tot EFT-therapeut heeft voltooid (zie Bijlage 6 HHR) kunnen de volgende VPeP-erkenningen worden verkregen:

3.6.1. Vereisten voor erkenning VPeP als Emotion-focused-psychotherapeut
Een VPEP- Persoonsgericht-experiëntieel-psychotherapeut kan deze erkenning verkrijgen.

3.6.2. Vereisten voor erkenning VPeP-GZ-psycholoog-Emotion-focused-therapeut
Een VPEP-GZ- psycholoog-Persoonsgericht-experiëntieel-therapeut kan deze erkenning verkrijgen.

3.6.3. Vereisten voor erkenning VPeP-klinisch psycholoog-Emotion-focused-therapeut
Een VPEP-klinisch psycholoog-Persoonsgericht-experiëntieel-therapeut kan deze erkenning verkrijgen.

3.6.4. Vereisten voor erkenning VPeP-psychiater-Emotion-focused-therapeut
Een VPEP-psychiater-Persoonsgericht-experiëntieel-therapeut kan deze erkenning verkrijgen.

3.6.5. Vereisten voor erkenning VPeP-Emotion-focused-therapeut
Een VPeP-lid zonder BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater kan deze erkenning krijgen. Ook een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater met BIG-registratie maar zonder de erkenning genoemd in 3.1, 3.2 en 3.3. kan deze erkenning krijgen.

 

 

Artikel 4 Vereisten voor erkenning VPEP-Opleider

4.1. Tenminste drie jaar VPeP-psychotherapeut zijn.
4.2. Tenminste eenmaal met en/of onder verantwoording van een VPEP-opleider Psychotherapie een deel VPeP-opleiding (I, II of III, zie bijlage 4 HHR) persoonsgericht-experiëntiële-psychotherapie (ook cliëntgerichte-psychotherapie genoemd) te hebben gegeven.
4.3. Een aanbeveling van in 4.2 genoemde opleider.

 

Artikel 5 Vereisten voor erkenning VPEP-Supervisor

5.1. Tenminste vijf jaar Lid Psychotherapeut VPeP zijn.
5.2. Het moet aannemelijk zijn dat de aanvrager tenminste 2400 psychotherapie sessies cliëntgerichte psychotherapie heeft gedaan in de hoedanigheid van Lid Psychotherapeut VPeP-psychotherapeut. (Over een periode van 3 jaar zou dit ongeveer 20 sessies per week zijn).
5.3. Het ontvangen/gedaan hebben van minimaal 8 supervisie sessies over door betrokkene gegeven psychotherapiesupervisie, of het voltooid hebben van een door de VPeP erkende opleiding ‘Supervisie’. De supervisie over de psychotherapiesupervisie wordt gegeven door een VPeP-Supervisor, dit kan in de vorm van individuele supervisie van 45’ of groepssupervisie (2 tot 6 deelnemers) van 90’ (zie bijlage 5 HHR).
5.4. Men kan aan maximaal 3 supervisanten een door de VPeP erkende supervisie geven zonder al erkend te zijn als supervisor terwijl men bezig is met de supervisie opleiding of supervisie over de supervisie. Dit om te voorkomen dat men hiervoor geen supervisanten zou kunnen verwerven en daardoor niet aan de voorwaarde van 5.3. zou kunnen voldoen.
5.5. Na beëindiging van de supervisie over de supervisie of de opleiding supervisie legt de supervisor/opleider een schriftelijke verklaring af aan de supervisant waarin een oordeel wordt gegeven over het bereikte resultaat.
5.6. Bij het doen van de aanvraag voor toelating voegt de supervisant/supervisor een kopie van de in 5.5. genoemde verklaring toe aan deze aanvraag. Dit kan, bij uitzondering, betekenen dat het bestuur de titel weigert, zie artikel 10 HHR.
5.7. Een schriftelijke aanbeveling van twee supervisors en/of opleiders van de VPeP.

Terug naar boven

Artikel 6 Vereisten voor erkenning VPEP-Leertherapeut

6.1. Tenminste vijf jaar VPeP-psychotherapeut zijn.
6.2. Het moet aannemelijk zijn dat de aanvrager tenminste 2400 psychotherapie sessies cliëntgerichte psychotherapie heeft gedaan in de hoedanigheid VPeP- Psychotherapeut . (Over een periode van drie jaar zou dit ongeveer 20 sessies per week zijn).
6.3. Een schriftelijke aanbeveling van twee supervisors en/of opleiders van de VPeP.

 

Artikel 7 Landelijk congres

Het bestuur organiseert elk jaar een congres, soms samen met de Vlaamse zustervereniging VPCEPC

 

Artikel 8 De regiocommissies

8.1. Een regiocommissie is een lid, of een samenwerking van twee of meer leden, die ergens in Nederland twee keer per jaar of meer, bijeenkomsten – de zogenaamde regionale-bijeenkomsten - van leden en niet leden probeert te organiseren met een nascholing, met als doelen:

 • Het persoonsgerichte-experiëntiële-gedachtegoed te verspreiden.
 • De contacten tussen de (regionale) leden te versterken.
 • Nieuwe leden te werven.
 • Leden de kans te geven lezingen of workshops te geven.
 • Reclame maken voor de VPEP.
 • Voor praktische zaken is er een contactpersoon voor overleg met het bestuur.

8.2. De nascholing

 • Voor een regionale bijeenkomst hoeft geen accreditatie aangevraagd te worden. De regiocommissie bepaalt de inhoud van de nascholing zelf.
 • Een regionale bijeenkomst wordt automatisch geaccrediteerd met 1 punt per dagdeel. Hiervoor moet bovengenoemde contactpersoon presentielijsten doorgeven op de daarvoor bestemde wijze.
 • Hoewel de bijeenkomsten in de eerste plaats een regionaal doel hebben, is deze nascholing ook toegankelijk voor leden uit andere regio’s en voor niet-leden.

8.3. Er zijn geen voorwaarden wat betreft de docenten en/of inhoud van de bijeenkomsten. Dit wordt overgelaten aan de regiocommissies.

8.4. Financiële ondersteuning door de VPEP

 • Per georganiseerde bijeenkomst kan een jaarlijks door het bestuur vastgesteld bedrag gedeclareerd worden bij de VPeP.
 • De regiocommissie bepaalt zelf hoe men dit geld besteedt in het kader van de bijeenkomst, zoals aan huur van de ruimte, boekenbon voor spreker, geld voor spreker et cetera.
 • Een regiocommissie beslist in overleg met de betrokken leden uit de regio of men wel of niet een bedrag als toegang vraagt van de leden, bijvoorbeeld vanwege de gezamenlijk gewenste accommodatie of een dure spreker.
 • Niet leden moeten meer toegang betalen dan leden. Dit in het kader van iets ‘krijgen’ als lid, en ook om het lidmaatschap van de VPeP aantrekkelijk te maken.
 • Regionale initiatieven die ook landelijk veel belangstelling zouden krijgen en mogelijk duur zijn, zouden in overleg met het bestuur extra financiële ondersteuning van de VPeP kunnen krijgen. Hierbij is het zo dat het belang van een jaarlijks landelijk congres als een ontmoetingsplaats voor alle leden en het budget voor andere activiteiten kan beperken.

8.5. De administratie van de regiocommissies

 • Zodra een bijeenkomst gepland staat kan men in 8.4. genoemd bedrag declareren bij het secretariaat en wordt dit aan de contactpersoon van de regiocommissie overgemaakt.
 • Toegangsgeld wordt contant geïnd door de regiocommissie. Na afloop wordt dit bedrag plus het gedeclareerde bedrag, na aftrek van de gemaakte kosten, overgemaakt naar de VPeP. Dit om te voorkomen dat regiocommissies voor de fiscus aparte ‘bedrijven’ worden. Financieel moet hierom alles via de VPeP lopen.
 • Betaling van docenten is bij voorkeur gratis, of met een aardigheidje. Dit is de cultuur waarnaar we willen streven. Maar bij belangrijke sprekers mag men hiervan afwijken. Dit moet dan wel formeel gaan, met nota voor verantwoording.
 • Een overzicht van kosten en inkomsten voor een bijeenkomst wordt door de contactpersoon van de regiocommissie na de bijeenkomst aan het secretariaat gemaild voor de administratie van de VPeP.

8.6. Er is pr-materiaal van de VPEP beschikbaar dat gebruikt kan worden bij regionale bijeenkomsten, zoals:

 • folders
 • de samenvatting (A4tje) over lid worden van de VPeP
 • de samenvatting (A4tje) over speciale erkenningen van de VPeP
 • eventueel pennen en blocnotes (afhankelijk van kosten)
 • voor niet leden incidenteel de mogelijkheid om een gratis tijdschrift mee te nemen of hiervoor in te schrijven

8.7.Docenten kunnen gevraagd worden een artikel te maken van hun lezing of workshop voor het tijdschrift. Ook verslagen van leden zijn welkom. Wel geldt dat de redactie van het tijdschrift inzendingen altijd beoordeelt op grond van relevantie en kwaliteit.

8.8. Aankondigingen en korte verslagen worden op de website van de VPeP geplaatst. Aankondigingen kunnen ook via het secretariaat aan leden gemaild worden.

8.9. Contact met bestuur

 • De contactpersoon houdt het bestuur op de hoogte van de bijeenkomsten.
 • Leden van de regiocommissies zijn welkom op bestuursvergadering voor overleg.
 • Zo mogelijk een keer per jaar is er een middag met aansluitend diner voor bestuursleden, regiocommissieleden, redactieleden en andere actieve leden van de VPeP, om met elkaar van gedachten te wisselen.

Terug naar boven

Artikel 9 Kascommissie

9.1. Jaarlijks benoemt de ledenvergadering een kas commissie bestaande uit twee leden, die de boekhouding van de VPeP controleert.
9.2. Leden van de kascommissie kunnen niet tevens lid zijn van het Bestuur van de Vereniging.
9.3. Leden van kascommissie kunnen elk jaar herbenoemd worden.
9.4. Zowel de ledenvergadering als het bestuur kan leden voordragen voor de kascommissie.

 

Artikel 10 Het recht van het bestuur om leden te weigeren, leden te schorsen en VPEP-erkenningen van leden ongeldig te verklaren

10.1. Het bestuur kan redenen hebben om leden of erkenningen te weigeren, leden te schorsen of erkenningen ongeldig te verklaren.
10.2. Het bestuur doet van deze beslissing schriftelijk een gemotiveerde mededeling aan de betreffende persoon.
10.3. Deze kan binnen een maand na dagtekening van de beslissing hiertegen in beroep gaan met een gemotiveerd bezwaarschrift.

10.4. Het Bestuur stelt alle op deze kwestie betrekking hebbende stukken ter beschikking aan een ad hoc door de ledenvergadering goedgekeurde Commissie van Beroep en Bemiddeling bestaand uit tenminste twee leden. Hierbij wordt de kwestie voorgelegd aan de ledenvergadering met in achtneming van de anonimiteit van de betreffende persoon.

10.5. De Commissie bemiddelt zo mogelijk en/of deelt zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd mede aan de betreffende persoon en het bestuur.
10.6. De uitspraak van deze commissie is bindend.

 

Artikel 11 Geschillen

11.1. Een in voorkomende gevallen ad hoc door de ledenvergadering benoemde Commissie van Beroep en Bemiddeling van tenminste twee leden bemiddelt zo nodig en komt eventueel tot bindende uitspraken in conflictsituaties, die geen betrekking hebben op het naleven van de beroepscodes van leden.
11.2. Ieder lid kan een beroep doen op deze Commissie daar waar het gaat om het functioneren van de VPEP, en hiermee in verband staande functioneren van leden. 
11.3. Iemand die een geschil aanbrengt, erkent daardoor de bevoegdheid van de Commissie om van het geschil kennis te nemen en daarover te bemiddelen of te beslissen.

11.4. Een aanvraag tot bemiddeling wordt ingediend bij de secretaris van de Commissie door het indienen van een gemotiveerd schrijven.
11.5. De Commissie bepaalt haar eigen wijze van omgaan met de vraag. Dit houdt in dat haar voornaamste taak is, in contact met betrokkenen alles in het werk te stellen om de verstarring en/of verharding van standpunten tussen partijen op te heffen. Het is dus niet primair de taak om tot bindende uitspraken te komen; in uiterste noodzaak heeft de Commissie bevoegdheid bindende uitspraken te doen.
11.6. Het is nadrukkelijk niet bedoeling dat de VPeP (en/of de Commissie van Beroep en Bemiddeling) klachten van cliënten over een psychotherapie of therapie behandelt. Klachten hierover worden verwezen naar de daarvoor bestaande  klachtencommissies; zo’n klachtencommissie heeft de VPeP niet

 

Artikel 12 Ontheffing

Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen ten aanzien van in dit reglement vastgelegde bepalingen. Dit met uitzondering van zaken waarover de Commissie van Beroep en Bemiddeling bindende uitspraken heeft gedaan. Ingeval van ontheffing dient het Bestuur dit schriftelijk aan de leden mede te delen.

 

Artikel 13 Bijlagen en Regelementen

De Bijlagen Huishoudelijk Reglement VPeP of aanverwante reglementen en andere bepalingen mogen niet in strijd zijn met het Huishoudelijk Reglement VPeP.

Terug naar boven

Voor de bijlagen bij het huishoudelijk reglement, klik hier.