congres2020aankondiging1

 De VPeP organiseert samen met VVCEPC een webinar op vrijdagmiddag 2 oktober 2020 van 13-16 uur in het kader van het huidige racismedebat.

Dit leeft wereldwijd volop; de impact van racisme krijgt steeds meer erkenning en de vraag is in hoeverre dit ook binnen de psychotherapie ruimte krijgt.
In een afwisseling tussen theorie en praktijk nemen de gastsprekers de deelnemers mee naar antwoorden op de vraag hoe je als therapeut een veilig en containend klimaat kan creëren om de client in zijntotaliteit te ontvangen, inclusief raciale kwetsingen.
Zie hier verder voor nadere info

Dit webinar komt in de plaats van het oorspronkelijk geplande VPEP-VVCEPC congres dat zou plaatsvinden op 2 & 3 oktober 2020, maar dat vanwege Covid-19 in z’n geheel is verplaatst naar 1 & 2 oktober 2021.

In 2015 werd de commissie Meurs ingesteld om een advies op te stellen hoe verantwoordelijkheden van zorgverleners binnen de GGZ geregeld moesten worden. Uitkomst was o.a. dat het begrip ‘regiebehandelaarschap’ werd ingevoerd. De commissie adviseerde de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de regiebehandelaar en medebehandelaren vast te leggen in een kwaliteitsstatuut. Dat werd per 1 januari 2017 van kracht. In oktober 2018 heeft het Zorginstituut Nederland aan partijen in de GGZ gevraagd dit kwaliteitsstatuut door te ontwikkelen en aanpassingen te maken. Op het punt van het regiebehandelaarschap kwamen partijen echter niet tot overeenstemming.

Het Zorginstituut heeft vervolgens de verantwoordelijkheid voor realisatie van het onderdeel Regiebehandelaarschap overgenomen. Daartoe is de Kwaliteitsraad gevraagd een advies te schrijven. Het resultaat daarvan is het ‘Concept Generieke Module Indiceren en Coördineren van zorg in de GGZ’. Partijen, waaronder ook de VPeP, is gevraagd om commentaar hierop te geven.

De module heeft als uitgangspunten bijv. ‘goede zorg’, ‘cliëntgerichte aanpak’ (!), en ‘samen leren en verbeteren’. En de module maakt onderscheid tussen twee onderdelen van het zorgproces, die worden uitgevoerd door de ‘indicerend zorgverlener’ en coördinerend zorgverlener’.

De hele concept module is hier te lezen.

Het schriftelijk commentaar van het bestuur is hier te lezen.

Op 14 juli j.l. ontving het bestuur de tweede versie van het advies Beroepenstructuur van de Stuurgroep Psychologische Zorg 2019.

Dit vormt de uitkomst van ruim een jaar overleg tussen alle betrokken partijen in de GGZ. Ook de VPeP heeft hieraan, via P3NL, deelgenomen. Het advies regelt een nieuwe beroepenstructuur nadat uit een eerdere inventarisatie was gebleken dat de huidige beroepenstructuur onvoldoende vertrouwen geeft aan cliënten en naasten en ook voor verwijzers en professionals zelf niet duidelijk is.

In het advies wordt o.a. gesproken over zogenaamde ‘aantekeningen', waarbij ‘persoonsgerichte experientiele psychotherapie’ expliciet wordt genoemd (p 14). Tevens wordt in het advies na vele jaren van onduidelijkheid het beroep van PT-er geregeld als een art. 14 BIG-beroep (specialist).

Het integrale advies is hier te lezen.

Op 16 juli jl vond er een extra ALV plaats via Zoom. Tijdens de vergadering werden Pieter de Jong, Kirsten Copier en Sarah Loipner voorgedragen als leden van het algemeen bestuur van de VPeP. Het toetreden tot het bestuur werd unaniem aangenomen. Rien Bakker en Tjalling Weldring namen tijdens de ALV afscheid van het bestuur na jarenlang actief en onmisbaar te zijn geweest binnen de vereniging. Na het recente aftreden van Marja Sanders en Roelf-Jan Takens heeft er zich hiermee een nieuw bestuur gevormd.

Pieter de Jong (bestuursvoorzitter), Kirsten Copier en Sarah Loïpner (algemeen bestuursleden) vormen samen met Caroline Nocera (bestuurssecretaris) en Wies Verheul (penningmeester) een nieuw bestuur dat met nieuwe energie en doelgerichtheid aan de slag gaat!

Prof. dr. Siebrecht Vanhooren doet momenteel aan de Universiteit van Leuven onderzoek naar "focusing, existentiële thema’s en welzijn" door middel van een online vragenlijst. Bij deze een oproep aan jullie om bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van 'focussen' door de vragenlijst in te vullen.

Dit onderzoek wil de mogelijke samenhang begrijpen tussen het focussen, existentiële uitdagingen, zinvolheid, psychisch lijden en levenstevredenheid. De onderzoekers hopen op deze manier inzicht te krijgen in hoe 'focussen' mensen al dan niet kan helpen om beter om te gaan met levensproblemen en om meer welzijn te ervaren. Jouw bijdrage is dus belangrijk!

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Je anonimiteit is gedurende het volledige onderzoeksproces gewaarborgd.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Deelnemen kan tot 30 juni 2020!

congres2020aankondiging1

Update: op vrijdagmiddag 2 oktober 2020 zal er een online event worden georganiseerd. Over de inhoud worden nog plannen gemaakt, maar we geven graag alvast de gelegenheid om deze datum (opnieuw) vrij te houden in uw agenda!

Met pijn in het hart heeft de congrescommissie besloten het gezamenlijke congres van de VVCEPC en VPEP niet door te laten gaan op 2 & 3 oktober 2020. Zoals het er nu naar uit ziet is het door de coronacrisis niet mogelijk om het congres dit najaar op een veilige en verantwoorde manier te organiseren.

Het congres wordt in zijn geheel verplaatst naar 1 & 2 oktober 2021

"We zijn heel blij met de respons die we inmiddels hebben gekregen van collega’s die hebben toegezegd een workshop te willen geven; met alle betrokkenen – keynote-sprekers en workshopgevers – kijken we nu vooruit naar 2021.

Ondertussen verheugen we ons – nu nog meer – op het moment dat we weer bij elkaar kunnen zijn om ons te laten inspireren door een prachtig programma.

De congrescommissie"

Zie de congreswebsite voor meer informatie.

congres2020aankondiging1

De uitbraak van het corona virus heeft grote gevolgen voor elke burger, maar ook voor therapeuten en cliënten. Zo is het internationale congres dat de VPeP samen met de VVCEPC organiseert van oktober 2020 verplaatst naar 2021! Ook het PCE congres dat in juli 2020 in Auckland (Nieuw-Zeeland) zou plaatsvinden, is een jaar uitgesteld, en onze eigen Algemene Ledenvergadering zal op 28 mei doorgang vinden als geheel digitale bijeenkomst. Ook veel therapieën gaan niet door of gebeuren online. We worden geconfronteerd met een stressvolle situatie, waarin contact nodig is, maar dit steeds meer digitaal en op afstand plaatsvindt. Er komen in deze situatie gelukkig ook creatieve initiatieven tot stand: e-health ontwikkelt zich snel en hulplijnen voor hulpverleners worden opgezet. We hopen dat u gezond blijft en een weg vindt in deze crisis. Om u op weg te helpen, verwijzen we naar enkele initiatieven:

In deze "Richtlijn GGZ en corona" staat beschreven hoe als therapeut om te gaan met de corona crisis.

De Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten heeft een overzicht gemaakt voor hoe in therapie om te gaan met de huidige situatie. Dit wordt ook bij elke nieuwe ontwikkeling geactualiseerd.

Hier kunnen hulpverleners die anderen ondersteunen in het omgaan met Corona zelf ondersteuning krijgen als ze daar behoefte aan hebben.

In deze aflevering van Tegenlicht komt psychiater Dirk de Wachter aan het woord over omgaan met gemis van aanraking en het belang van fysiek contact.

GGZ Friesland zet op een rij wat u thuis kunt doen bij verveling. Als dit niet voor uzelf geldt, biedt het wellicht inspiratie voor anderen in uw omgeving.

Zelfs in tijden van onzekerheid en verandering kan je verbinding maken met een innerlijke kalmte. Ann Weiser Cornell biedt een gratis webinar wat ons hierbij kan helpen.

congres2020aankondiging1De voorbereidingen voor het congres in 2020 zijn in volle gang. De VPEP en VVCEPC organiseren dit jaar een gezamenlijk congres dat plaats zal vinden in Grobbendonk (BE), op dezelfde locatie waar het NL-BE congres plaatsvond in 2015.

Het congres gaat vrijdagmiddag 2 oktober van start rond 13 uur en eindigt zaterdagmiddag rond 16.30 uur. Op vrijdagavond is er een walking dinner met aansluitend feest. Overnachten kan in het bijbehorende hotel of in de directe omgeving.

Voor VPEP-leden geaccrediteerd met 4 herregistratie-punten; overige accreditaties worden aangevraagd.

Bezoek de congreswebsite.